Last Viewed Games
Table Tennis» International» Setka Cup 1 2 B
05:05 Mykhaylo Zholubak vs Nikita Trofimov
1.57 » 1.57
3/9 (33%)
2.29 » 2.26
5/9 (56%)
9
1.57 » 1.57
3/9 (33%)
2.29 » 2.26
5/9 (56%)
05:15 Ivan Efimenko vs Alexey Zayets
1.44 » 1.44
1/8 (13%)
2.56 » 2.58
3/8 (38%)
8
1.44 » 1.44
1/8 (13%)
2.56 » 2.58
3/8 (38%)
05:35 Roman Derypaska vs Vladyslav Ratushniak
3.06 » 3.08
1/9 (11%)
1.32 » 1.32
2/9 (22%)
9
3.06 » 3.08
1/9 (11%)
1.32 » 1.32
2/9 (22%)
05:45 Bogdan Panchenko vs Vadim Ishhuk
1.64 » 1.53
7/9 (78%)
2.12 » 2.33
0/9 (0%)
9
1.64 » 1.53
7/9 (78%)
2.12 » 2.33
0/9 (0%)
05:50 Konstantin Klimenko vs Vyacheslav Polishchuk
2.09 » 2.06
4/9 (44%)
1.66 » 1.68
1/9 (11%)
9
2.09 » 2.06
4/9 (44%)
1.66 » 1.68
1/9 (11%)
05:55 Aleksandr Paniotov vs Igor Trydukh
2.26 » 2.09
7/9 (78%)
1.57 » 1.66
1/9 (11%)
9
2.26 » 2.09
7/9 (78%)
1.57 » 1.66
1/9 (11%)
06:05 Mykhaylo Zholubak vs Vladyslav Ratushniak
3.40 » 3.40
1/9 (11%)
1.27 » 1.27
2/9 (22%)
9
3.40 » 3.40
1/9 (11%)
1.27 » 1.27
2/9 (22%)
06:15 Victor Evtodiy vs Alexey Zayets
1.61 » 1.47
7/8 (88%)
2.19 » 2.51
0/8 (0%)
8
1.61 » 1.47
7/8 (88%)
2.19 » 2.51
0/8 (0%)
06:20 Igor Akimov vs Aleksandr Leonenko
1.99 » 2.01
3/8 (38%)
1.72 » 1.72
2/8 (25%)
8
1.99 » 2.01
3/8 (38%)
1.72 » 1.72
2/8 (25%)
06:25 Sergey Sokolov vs Roman Gnoyevoy
2.00 » 2.28
0/9 (0%)
1.72 » 1.56
9/9 (100%)
9
2.00 » 2.28
0/9 (0%)
1.72 » 1.56
9/9 (100%)
06:35 Roman Derypaska vs Nikita Trofimov
2.19 » 2.17
1/9 (11%)
1.60 » 1.61
1/9 (11%)
9
2.19 » 2.17
1/9 (11%)
1.60 » 1.61
1/9 (11%)
06:45 Ivan Efimenko vs Bogdan Panchenko
2.41 » 2.18
7/9 (78%)
1.50 » 1.61
1/9 (11%)
9
2.41 » 2.18
7/9 (78%)
1.50 » 1.61
1/9 (11%)
06:50 Anatoliy Tanchuk vs Sergey Solomko
2.20 » 2.13
6/9 (67%)
1.59 » 1.64
2/9 (22%)
9
2.20 » 2.13
6/9 (67%)
1.59 » 1.64
2/9 (22%)
06:55 Andrey Romanenko vs Dmitriy Shukin
1.84 » 1.84
4/9 (44%)
1.85 » 1.86
3/9 (33%)
9
1.84 » 1.84
4/9 (44%)
1.85 » 1.86
3/9 (33%)
07:05 Mykhaylo Zholubak vs Roman Derypaska
2.64 » 2.74
0/9 (0%)
1.42 » 1.40
2/9 (22%)
9
2.64 » 2.74
0/9 (0%)
1.42 » 1.40
2/9 (22%)
07:15 Victor Evtodiy vs Vadim Ishhuk
1.34 » 1.39
0/9 (0%)
2.99 » 2.76
5/9 (56%)
9
1.34 » 1.39
0/9 (0%)
2.99 » 2.76
5/9 (56%)
07:20 Konstantin Klimenko vs Aleksandr Leonenko
1.98 » 2.06
2/9 (22%)
1.73 » 1.69
4/9 (44%)
9
1.98 » 2.06
2/9 (22%)
1.73 » 1.69
4/9 (44%)
07:25 Aleksandr Paniotov vs Roman Gnoyevoy
1.63 » 1.62
2/9 (22%)
2.13 » 2.15
1/9 (11%)
9
1.63 » 1.62
2/9 (22%)
2.13 » 2.15
1/9 (11%)
07:35 Vladyslav Ratushniak vs Nikita Trofimov
1.30 » 1.31
0/9 (0%)
3.22 » 3.17
2/9 (22%)
9
1.30 » 1.31
0/9 (0%)
3.22 » 3.17
2/9 (22%)
07:45 Bogdan Panchenko vs Alexey Zayets
1.60 » 1.62
1/8 (13%)
2.19 » 2.16
4/8 (50%)
8
1.60 » 1.62
1/8 (13%)
2.19 » 2.16
4/8 (50%)
07:50 Sergey Solomko vs Vyacheslav Polishchuk
2.33 » 2.52
1/9 (11%)
1.53 » 1.46
7/9 (78%)
9
2.33 » 2.52
1/9 (11%)
1.53 » 1.46
7/9 (78%)
07:55 Dmitriy Shukin vs Igor Trydukh
2.58 » 2.80
0/9 (0%)
1.44 » 1.38
4/9 (44%)
9
2.58 » 2.80
0/9 (0%)
1.44 » 1.38
4/9 (44%)
08:05 Roman Derypaska vs Mykhaylo Zholubak
1.41 » 1.47
1/9 (11%)
2.67 » 2.50
7/9 (78%)
9
1.41 » 1.47
1/9 (11%)
2.67 » 2.50
7/9 (78%)
08:15 Ivan Efimenko vs Vadim Ishhuk
2.06 » 2.02
4/9 (44%)
1.68 » 1.73
2/9 (22%)
9
2.06 » 2.02
4/9 (44%)
1.68 » 1.73
2/9 (22%)
08:20 Igor Akimov vs Anatoliy Tanchuk
2.26 » 2.83
1/8 (13%)
1.60 » 1.39
7/8 (88%)
8
2.26 » 2.83
1/8 (13%)
1.60 » 1.39
7/8 (88%)
08:25 Sergey Sokolov vs Andrey Romanenko
1.76 » 1.92
0/9 (0%)
1.95 » 1.79
8/9 (89%)
9
1.76 » 1.92
0/9 (0%)
1.95 » 1.79
8/9 (89%)
08:35 Nikita Trofimov vs Vladyslav Ratushniak
3.14 » 2.62
8/9 (89%)
1.31 » 1.44
0/9 (0%)
9
3.14 » 2.62
8/9 (89%)
1.31 » 1.44
0/9 (0%)
08:45 Victor Evtodiy vs Bogdan Panchenko
1.65 » 1.66
2/9 (22%)
2.11 » 2.09
3/9 (33%)
9
1.65 » 1.66
2/9 (22%)
2.11 » 2.09
3/9 (33%)
08:50 Konstantin Klimenko vs Sergey Solomko
1.81 » 1.69
7/9 (78%)
1.88 » 2.06
0/9 (0%)
9
1.81 » 1.69
7/9 (78%)
1.88 » 2.06
0/9 (0%)
08:55 Aleksandr Paniotov vs Dmitriy Shukin
1.49 » 1.62
1/9 (11%)
2.44 » 2.19
7/9 (78%)
9
1.49 » 1.62
1/9 (11%)
2.44 » 2.19
7/9 (78%)
09:05 Nikita Trofimov vs Roman Derypaska
1.59 » 1.48
7/9 (78%)
2.20 » 2.47
0/9 (0%)
9
1.59 » 1.48
7/9 (78%)
2.20 » 2.47
0/9 (0%)
09:15 Vadim Ishhuk vs Alexey Zayets
1.65 » 1.84
1/8 (13%)
2.12 » 1.86
6/8 (75%)
8
1.65 » 1.84
1/8 (13%)
2.12 » 1.86
6/8 (75%)
09:20 Anatoliy Tanchuk vs Aleksandr Leonenko
2.05 » 1.82
8/9 (89%)
1.69 » 1.89
1/9 (11%)
9
2.05 » 1.82
8/9 (89%)
1.69 » 1.89
1/9 (11%)
09:25 Andrey Romanenko vs Roman Gnoyevoy
1.47 » 1.73
0/9 (0%)
2.51 » 1.99
9/9 (100%)
9
1.47 » 1.73
0/9 (0%)
2.51 » 1.99
9/9 (100%)
09:35 Vladyslav Ratushniak vs Mykhaylo Zholubak
1.27 » 1.27
2/9 (22%)
3.39 » 3.40
1/9 (11%)
9
1.27 » 1.27
2/9 (22%)
3.39 » 3.40
1/9 (11%)
09:45 Victor Evtodiy vs Ivan Efimenko
1.53 » 1.61
0/9 (0%)
2.34 » 2.20
7/9 (78%)
9
1.53 » 1.61
0/9 (0%)
2.34 » 2.20
7/9 (78%)
09:50 Igor Akimov vs Vyacheslav Polishchuk
1.48 » 1.44
5/8 (63%)
2.45 » 2.58
0/8 (0%)
8
1.48 » 1.44
5/8 (63%)
2.45 » 2.58
0/8 (0%)
09:55 Sergey Sokolov vs Igor Trydukh
3.33 » 2.81
7/9 (78%)
1.28 » 1.38
1/9 (11%)
9
3.33 » 2.81
7/9 (78%)
1.28 » 1.38
1/9 (11%)
10:05 Nikita Trofimov vs Mykhaylo Zholubak
2.34 » 1.86
9/9 (100%)
1.54 » 1.83
0/9 (0%)
9
2.34 » 1.86
9/9 (100%)
1.54 » 1.83
0/9 (0%)
10:20 Konstantin Klimenko vs Anatoliy Tanchuk
1.84 » 1.73
6/9 (67%)
1.85 » 2.01
0/9 (0%)
9
1.84 » 1.73
6/9 (67%)
1.85 » 2.01
0/9 (0%)
10:25 Aleksandr Paniotov vs Andrey Romanenko
2.46 » 2.10
8/9 (89%)
1.48 » 1.65
0/9 (0%)
9
2.46 » 2.10
8/9 (89%)
1.48 » 1.65
0/9 (0%)
10:35 Vladyslav Ratushniak vs Roman Derypaska
1.32 » 1.28
4/9 (44%)
3.12 » 3.39
0/9 (0%)
9
1.32 » 1.28
4/9 (44%)
3.12 » 3.39
0/9 (0%)
10:50 Igor Akimov vs Sergey Solomko
1.63 » 1.49
7/8 (88%)
2.15 » 2.40
0/8 (0%)
8
1.63 » 1.49
7/8 (88%)
2.15 » 2.40
0/8 (0%)
10:55 Sergey Sokolov vs Dmitriy Shukin
2.08 » 2.18
0/9 (0%)
1.67 » 1.61
6/9 (67%)
9
2.08 » 2.18
0/9 (0%)
1.67 » 1.61
6/9 (67%)
11:20 Aleksandr Leonenko vs Vyacheslav Polishchuk
1.73 » 1.56
7/9 (78%)
2.01 » 2.02
3/9 (33%)
9
1.73 » 1.56
7/9 (78%)
2.01 » 2.02
3/9 (33%)
11:25 Roman Gnoyevoy vs Igor Trydukh
1.80 » 1.75
5/9 (56%)
1.91 » 1.97
1/9 (11%)
9
1.80 » 1.75
5/9 (56%)
1.91 » 1.97
1/9 (11%)
11:50 Konstantin Klimenko vs Igor Akimov
2.23 » 2.09
6/8 (75%)
1.58 » 1.67
1/8 (13%)
8
2.23 » 2.09
6/8 (75%)
1.58 » 1.67
1/8 (13%)
11:55 Aleksandr Paniotov vs Sergey Sokolov
1.88 » 2.26
1/9 (11%)
1.81 » 1.58
8/9 (89%)
9
1.88 » 2.26
1/9 (11%)
1.81 » 1.58
8/9 (89%)
12:20 Anatoliy Tanchuk vs Vyacheslav Polishchuk
1.60 » 1.47
8/9 (89%)
2.18 » 2.49
0/9 (0%)
9
1.60 » 1.47
8/9 (89%)
2.18 » 2.49
0/9 (0%)
12:25 Andrey Romanenko vs Igor Trydukh
1.55 » 1.75
1/9 (11%)
2.37 » 2.00
7/9 (78%)
9
1.55 » 1.75
1/9 (11%)
2.37 » 2.00
7/9 (78%)
12:30 Viktor Ivanov vs Nikolay Galynsky
1.56 » 1.43
8/9 (89%)
2.28 » 2.61
0/9 (0%)
9
1.56 » 1.43
8/9 (89%)
2.28 » 2.61
0/9 (0%)
12:35 Andrey Matushenko vs Roman Makarenko
2.16 » 2.18
4/9 (44%)
1.61 » 1.61
3/9 (33%)
9
2.16 » 2.18
4/9 (44%)
1.61 » 1.61
3/9 (33%)
12:40 Alexander Budnikov vs Valeriy Merzlikin
1.55 » 1.78
0/7 (0%)
2.29 » 1.93
7/7 (100%)
7
1.55 » 1.78
0/7 (0%)
2.29 » 1.93
7/7 (100%)
12:50 Sergey Solomko vs Aleksandr Leonenko
1.83 » 2.01
0/9 (0%)
1.86 » 1.72
7/9 (78%)
9
1.83 » 2.01
0/9 (0%)
1.86 » 1.72
7/9 (78%)
12:55 Dmitriy Shukin vs Roman Gnoyevoy
1.89 » 1.75
6/9 (67%)
1.83 » 1.97
3/9 (33%)
9
1.89 » 1.75
6/9 (67%)
1.83 » 1.97
3/9 (33%)
13:00 Vladislav Kurchickiy vs Artem Chepurnoy
2.33 » 2.19
5/8 (63%)
1.53 » 1.61
0/8 (0%)
8
2.33 » 2.19
5/8 (63%)
1.53 » 1.61
0/8 (0%)
13:05 Alexander Likhitsky vs Sergey Tkachev
1.43 » 1.42
3/9 (33%)
2.62 » 2.66
1/9 (11%)
9
1.43 » 1.42
3/9 (33%)
2.62 » 2.66
1/9 (11%)
13:10 Fedor Balbas vs Ilya Valchuk
3.40 » 2.38
7/7 (100%)
1.29 » 1.51
0/7 (0%)
7
3.40 » 2.38
7/7 (100%)
1.29 » 1.51
0/7 (0%)
13:40 Alexander Budnikov vs Ilya Valchuk
1.61 » 1.87
0/6 (0%)
2.18 » 1.83
6/6 (100%)
6
1.61 » 1.87
0/6 (0%)
2.18 » 1.83
6/6 (100%)
14:00 Viktor Ivanov vs Artem Chepurnoy
1.65 » 1.52
8/9 (89%)
2.11 » 2.38
0/9 (0%)
9
1.65 » 1.52
8/9 (89%)
2.11 » 2.38
0/9 (0%)
14:05 Andrey Matushenko vs Sergey Tkachev
1.69 » 1.62
4/8 (50%)
2.05 » 2.14
1/8 (13%)
8
1.69 » 1.62
4/8 (50%)
2.05 » 2.14
1/8 (13%)
14:10 Fedor Balbas vs Valeriy Merzlikin
1.55 » 1.58
0/8 (0%)
2.29 » 2.22
4/8 (50%)
8
1.55 » 1.58
0/8 (0%)
2.29 » 2.22
4/8 (50%)
14:25 Vitaliy Kobets vs Andrey Gritsay
2.45 » 2.46
0/7 (0%)
1.48 » 1.48
1/7 (14%)
7
2.45 » 2.46
0/7 (0%)
1.48 » 1.48
1/7 (14%)
14:35 Yuri Kurischenko vs Roman Makarenko
1.78 » 1.75
3/7 (43%)
1.90 » 1.93
1/7 (14%)
7
1.78 » 1.75
3/7 (43%)
1.90 » 1.93
1/7 (14%)
14:40 Alexander Budnikov vs Fedor Balbas
1.63 » 1.62
1/5 (20%)
2.14 » 2.15
2/5 (40%)
5
1.63 » 1.62
1/5 (20%)
2.14 » 2.15
2/5 (40%)
14:55 Dmitrii Kim vs Yuriy Reva
1.65 » 1.65
1/5 (20%)
2.11 » 2.11
0/5 (0%)
5
1.65 » 1.65
1/5 (20%)
2.11 » 2.11
0/5 (0%)
15:00 Vladislav Kurchickiy vs Sergey Nemtsov
2.00 » 2.00
1/5 (20%)
1.72 » 1.73
0/5 (0%)
5
2.00 » 2.00
1/5 (20%)
1.72 » 1.73
0/5 (0%)
15:10 Ilya Valchuk vs Valeriy Merzlikin
2.02 » 2.01
1/6 (17%)
1.70 » 1.71
0/6 (0%)
6
2.02 » 2.01
1/6 (17%)
1.70 » 1.71
0/6 (0%)
15:20 Petr Zarovniy vs Dmitry Demchuk
1.84 » 1.84
1/6 (17%)
1.85 » 1.86
0/6 (0%)
6
1.84 » 1.84
1/6 (17%)
1.85 » 1.86
0/6 (0%)
15:30 Viktor Ivanov vs Roman Zholubak
2.47 » 2.80
0/5 (0%)
1.48 » 1.39
4/5 (80%)
5
2.47 » 2.80
0/5 (0%)
1.48 » 1.39
4/5 (80%)
15:40 Fedor Balbas vs Alexander Budnikov
2.55 » 2.20
4/5 (80%)
1.45 » 1.60
0/5 (0%)
5
2.55 » 2.20
4/5 (80%)
1.45 » 1.60
0/5 (0%)
16:05 Timur Karchevsky vs Sergey Tkachev
1.99 » 1.95
2/6 (33%)
1.73 » 1.76
0/6 (0%)
6
1.99 » 1.95
2/6 (33%)
1.73 » 1.76
0/6 (0%)
16:10 Valeriy Merzlikin vs Ilya Valchuk
1.66 » 1.74
0/6 (0%)
2.08 » 1.99
4/6 (67%)
6
1.66 » 1.74
0/6 (0%)
2.08 » 1.99
4/6 (67%)
16:40 Valeriy Merzlikin vs Fedor Balbas
1.77 » 2.02
0/6 (0%)
1.96 » 1.71
4/6 (67%)
6
1.77 » 2.02
0/6 (0%)
1.96 » 1.71
4/6 (67%)
16:55 Vitaliy Kobets vs Yuriy Reva
1.73 » 1.73
1/5 (20%)
1.99 » 2.00
0/5 (0%)
5
1.73 » 1.73
1/5 (20%)
1.99 » 2.00
0/5 (0%)
17:00 Viktor Ivanov vs Sergey Nemtsov
1.61 » 1.61
0/5 (0%)
2.19 » 2.19
1/5 (20%)
5
1.61 » 1.61
0/5 (0%)
2.19 » 2.19
1/5 (20%)
17:10 Ilya Valchuk vs Alexander Budnikov
2.22 » 2.15
2/5 (40%)
1.57 » 1.62
0/5 (0%)
5
2.22 » 2.15
2/5 (40%)
1.57 » 1.62
0/5 (0%)
17:40 Valeriy Merzlikin vs Alexander Budnikov
2.33 » 2.33
1/4 (25%)
1.53 » 1.53
0/4 (0%)
4
2.33 » 2.33
1/4 (25%)
1.53 » 1.53
0/4 (0%)
18:10 Ilya Valchuk vs Fedor Balbas
1.27 » 1.39
0/5 (0%)
3.45 » 2.86
3/5 (60%)
5
1.27 » 1.39
0/5 (0%)
3.45 » 2.86
3/5 (60%)
18:20 Roman Shtukovany vs Dmitry Demchuk
1.66 » 1.66
1/5 (20%)
2.10 » 2.10
0/5 (0%)
5
1.66 » 1.66
1/5 (20%)
2.10 » 2.10
0/5 (0%)