Last Viewed Games

Table Tennis, Ukraine Odds Comparison for 27/10/2020 Matches

You are currently viewing bettings odds comparison for Table Tennis, Ukraine matches from 27/10/2020
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B P S W
00:25 Alexander Sulim vs Yevhen Kyi
2.02 » 2.03
0/7 (0%)
1.95 » 1.72
5/7 (71%)
7 2 3-2 1
2.02 » 2.03
0/7 (0%)
1.95 » 1.72
5/7 (71%)
00:55 Alexander Mishchenko vs Sergey Tkachev
1.62 » 1.40
5/7 (71%)
2.57 » 2.75
0/7 (0%)
7 1 2-3 2
1.62 » 1.40
5/7 (71%)
2.57 » 2.75
0/7 (0%)
01:25 Alexander Likhitsky vs Yevhen Kyi
2.63 » 2.60
0/7 (0%)
1.61 » 1.44
3/7 (43%)
7 2 0-3 2
2.63 » 2.60
0/7 (0%)
1.61 » 1.44
3/7 (43%)
01:55 Alexander Sulim vs Alexander Mishchenko
2.47 » 2.38
0/7 (0%)
1.66 » 1.52
2/7 (29%)
7 2 1-3 2
2.47 » 2.38
0/7 (0%)
1.66 » 1.52
2/7 (29%)
02:25 Yevhen Kyi vs Sergey Tkachev
2.39 » 2.27
1/7 (14%)
1.69 » 1.56
0/7 (0%)
7 1 2-3 2
2.39 » 2.27
1/7 (14%)
1.69 » 1.56
0/7 (0%)
02:55 Alexander Sulim vs Alexander Likhitsky
1.95 » 1.65
6/7 (86%)
2.02 » 2.13
0/7 (0%)
7 1 3-0 1
1.95 » 1.65
6/7 (86%)
2.02 » 2.13
0/7 (0%)
06:00 Michael Kistechko vs Nikolay Galynsky
2.00 » 1.79
2/6 (33%)
2.00 » 1.92
0/6 (0%)
6 1 1-3 2
2.00 » 1.79
2/6 (33%)
2.00 » 1.92
0/6 (0%)
06:05 Grigorii Kuleshov vs Taras Bonishchuk
1.75 » 1.55
1/5 (20%)
2.42 » 2.21
1/5 (20%)
5 2 2-3 2
1.75 » 1.55
1/5 (20%)
2.42 » 2.21
1/5 (20%)
06:15 Igor Gacenko vs Vladimir Myrzak
3.30 » 2.99
1/5 (20%)
1.51 » 1.34
0/5 (0%)
5 1 3-2 1
3.30 » 2.99
1/5 (20%)
1.51 » 1.34
0/5 (0%)
06:35 Evgeniy Ivanov vs Andrey Peretyatko
1.76 » 1.72
0/6 (0%)
2.34 » 2.05
3/6 (50%)
6 2 3-1 1
1.76 » 1.72
0/6 (0%)
2.34 » 2.05
3/6 (50%)
06:50 Denis Kozlov vs Bogdan Gavrilyuk
2.42 » 2.55
0/6 (0%)
1.73 » 1.43
4/6 (67%)
6 2 3-1 1
2.42 » 2.55
0/6 (0%)
1.73 » 1.43
4/6 (67%)
07:00 Vadym Vasiuk vs Nikolay Galynsky
2.00 » 1.65
5/6 (83%)
2.00 » 2.16
1/6 (17%)
6 1 0-3 2
2.00 » 1.65
5/6 (83%)
2.00 » 2.16
1/6 (17%)
07:15 Valerii Davydov vs Oleg Stroilov
2.28 » 2.07
1/5 (20%)
1.83 » 1.64
0/5 (0%)
5 1 3-1 1
2.28 » 2.07
1/5 (20%)
1.83 » 1.64
0/5 (0%)
07:20 Vasily Kondratenko vs Egor Ryadinsky
2.81 » 2.74
0/6 (0%)
1.58 » 1.41
2/6 (33%)
6 2 2-3 2
2.81 » 2.74
0/6 (0%)
1.58 » 1.41
2/6 (33%)
07:30 Michael Kistechko vs Viktor Ivanov
1.72 » 1.52
3/6 (50%)
2.41 » 2.39
0/6 (0%)
6 1 2-3 2
1.72 » 1.52
3/6 (50%)
2.41 » 2.39
0/6 (0%)
07:35 Grigorii Kuleshov vs Andrey Peretyatko
2.40 » 2.25
2/6 (33%)
1.72 » 1.58
0/6 (0%)
6 1 2-3 2
2.40 » 2.25
2/6 (33%)
1.72 » 1.58
0/6 (0%)
07:45 Igor Gacenko vs Juli Homytovsky
2.58 » 2.60
1/6 (17%)
1.65 » 1.41
4/6 (67%)
6 2 2-3 2
2.58 » 2.60
1/6 (17%)
1.65 » 1.41
4/6 (67%)
07:50 Egor Kovpak vs Bogdan Gavrilyuk
2.14 » 2.24
0/7 (0%)
1.85 » 1.59
5/7 (71%)
7 2 0-3 2
2.14 » 2.24
0/7 (0%)
1.85 » 1.59
5/7 (71%)
08:05 Roman Yushko vs Taras Bonishchuk
1.53 » 1.33
0/5 (0%)
3.13 » 2.93
1/5 (20%)
5 2 0-3 2
1.53 » 1.33
0/5 (0%)
3.13 » 2.93
1/5 (20%)
08:15 Oleg Stroilov vs Vladimir Myrzak
2.44 » 2.15
2/5 (40%)
1.74 » 1.61
1/5 (20%)
5 1 2-3 2
2.44 » 2.15
2/5 (40%)
1.74 » 1.61
1/5 (20%)
08:20 Denis Kozlov vs Vasily Kondratenko
2.40 » 2.21
1/6 (17%)
1.72 » 1.56
1/6 (17%)
6 1 0-0 X
2.40 » 2.21
1/6 (17%)
1.72 » 1.56
1/6 (17%)
08:30 Viktor Ivanov vs Nikolay Galynsky
2.00 » 1.95
0/6 (0%)
2.00 » 1.79
3/6 (50%)
6 2 0-3 2
2.00 » 1.95
0/6 (0%)
2.00 » 1.79
3/6 (50%)
08:45 Alexander Grishin vs Valerii Davydov
1.79 » 1.64
0/6 (0%)
2.27 » 2.09
1/6 (17%)
6 2 3-0 1
1.79 » 1.64
0/6 (0%)
2.27 » 2.09
1/6 (17%)
08:50 Egor Kovpak vs Egor Ryadinsky
2.03 » 1.83
1/5 (20%)
2.03 » 1.83
0/5 (0%)
5 1 1-3 2
2.03 » 1.83
1/5 (20%)
2.03 » 1.83
0/5 (0%)
09:05 Grigorii Kuleshov vs Roman Yushko
1.64 » 1.46
3/6 (50%)
2.61 » 2.53
0/6 (0%)
6 1 3-1 1
1.64 » 1.46
3/6 (50%)
2.61 » 2.53
0/6 (0%)
09:15 Igor Gacenko vs Oleg Stroilov
1.43 » 1.22
1/5 (20%)
3.79 » 3.57
2/5 (40%)
5 2 3-0 1
1.43 » 1.22
1/5 (20%)
3.79 » 3.57
2/5 (40%)
09:20 Vasily Kondratenko vs Bogdan Gavrilyuk
1.97 » 1.79
1/7 (14%)
1.99 » 1.89
0/7 (0%)
7 1 3-1 1
1.97 » 1.79
1/7 (14%)
1.99 » 1.89
0/7 (0%)
09:30 Vadym Vasiuk vs Viktor Ivanov
1.64 » 1.49
0/6 (0%)
2.61 » 2.41
2/6 (33%)
6 2 3-2 1
1.64 » 1.49
0/6 (0%)
2.61 » 2.41
2/6 (33%)
09:45 Valerii Davydov vs Juli Homytovsky
2.58 » 2.55
0/6 (0%)
1.65 » 1.44
3/6 (50%)
6 2 0-3 2
2.58 » 2.55
0/6 (0%)
1.65 » 1.44
3/6 (50%)
09:50 Denis Kozlov vs Egor Ryadinsky
2.44 » 2.57
0/7 (0%)
1.69 » 1.43
4/7 (57%)
7 2 0-3 2
2.44 » 2.57
0/7 (0%)
1.69 » 1.43
4/7 (57%)
10:05 Evgeniy Ivanov vs Taras Bonishchuk
2.03 » 2.11
0/5 (0%)
2.03 » 1.62
5/5 (100%)
5 2 2-3 2
2.03 » 2.11
0/5 (0%)
2.03 » 1.62
5/5 (100%)
10:15 Alexander Grishin vs Vladimir Myrzak
2.38 » 2.24
1/7 (14%)
1.71 » 1.57
2/7 (29%)
7 2 2-3 2
2.38 » 2.24
1/7 (14%)
1.71 » 1.57
2/7 (29%)
10:20 Egor Kovpak vs Vasily Kondratenko
1.64 » 1.48
1/6 (17%)
2.61 » 2.40
1/6 (17%)
6 2 0-3 2
1.64 » 1.48
1/6 (17%)
2.61 » 2.40
1/6 (17%)
10:30 Vadym Vasiuk vs Michael Kistechko
1.92 » 1.54
6/6 (100%)
2.12 » 2.28
0/6 (0%)
6 1 3-2 1
1.92 » 1.54
6/6 (100%)
2.12 » 2.28
0/6 (0%)
10:45 Igor Gacenko vs Valerii Davydov
2.25 » 1.81
6/6 (100%)
1.80 » 1.86
0/6 (0%)
6 1 2-3 2
2.25 » 1.81
6/6 (100%)
1.80 » 1.86
0/6 (0%)
10:50 Egor Ryadinsky vs Bogdan Gavrilyuk
2.29 » 2.06
4/6 (67%)
1.80 » 1.67
2/6 (33%)
6 1 3-2 1
2.29 » 2.06
4/6 (67%)
1.80 » 1.67
2/6 (33%)
11:05 Evgeniy Ivanov vs Roman Yushko
2.21 » 1.79
5/6 (83%)
1.86 » 1.90
1/6 (17%)
6 1 3-1 1
2.21 » 1.79
5/6 (83%)
1.86 » 1.90
1/6 (17%)
11:15 Alexander Grishin vs Oleg Stroilov
1.89 » 1.68
3/5 (60%)
2.20 » 2.03
1/5 (20%)
5 1 3-1 1
1.89 » 1.68
3/5 (60%)
2.20 » 2.03
1/5 (20%)
11:20 Egor Kovpak vs Denis Kozlov
1.68 » 1.44
3/6 (50%)
2.54 » 2.52
1/6 (17%)
6 1 1-3 2
1.68 » 1.44
3/6 (50%)
2.54 » 2.52
1/6 (17%)
11:35 Andrey Peretyatko vs Taras Bonishchuk
1.56 » 1.58
0/5 (0%)
3.13 » 2.19
4/5 (80%)
5 2 1-3 2
1.56 » 1.58
0/5 (0%)
3.13 » 2.19
4/5 (80%)
11:45 Juli Homytovsky vs Vladimir Myrzak
2.75 » 2.19
4/6 (67%)
1.60 » 1.60
1/6 (17%)
6 1 3-2 1
2.75 » 2.19
4/6 (67%)
1.60 » 1.60
1/6 (17%)
12:05 Grigorii Kuleshov vs Evgeniy Ivanov
2.00 » 1.78
2/6 (33%)
2.00 » 1.91
0/6 (0%)
6 1 2-3 2
2.00 » 1.78
2/6 (33%)
2.00 » 1.91
0/6 (0%)
12:15 Igor Gacenko vs Alexander Grishin
2.00 » 1.81
2/6 (33%)
2.00 » 1.87
1/6 (17%)
6 1 1-3 2
2.00 » 1.81
2/6 (33%)
2.00 » 1.87
1/6 (17%)
12:45 Valerii Davydov vs Vladimir Myrzak
2.30 » 2.06
4/6 (67%)
1.79 » 1.66
1/6 (17%)
6 1 0-3 2
2.30 » 2.06
4/6 (67%)
1.79 » 1.66
1/6 (17%)
13:05 Roman Yushko vs Andrey Peretyatko
2.76 » 2.86
0/6 (0%)
1.60 » 1.35
5/6 (83%)
6 2 1-3 2
2.76 » 2.86
0/6 (0%)
1.60 » 1.35
5/6 (83%)
13:15 Oleg Stroilov vs Juli Homytovsky
2.20 » 2.53
0/5 (0%)
1.92 » 1.42
5/5 (100%)
5 2 1-3 2
2.20 » 2.53
0/5 (0%)
1.92 » 1.42
5/5 (100%)
13:30 Oleg Filenko vs Mykhaylo Mosuk
2.45 » 2.30
1/6 (17%)
1.70 » 1.56
1/6 (17%)
6 2 3-1 1
2.45 » 2.30
1/6 (17%)
1.70 » 1.56
1/6 (17%)
13:35 Vitaliy Sydorenko vs Viktor Sivich
1.42 » 1.26
1/5 (20%)
3.96 » 3.60
2/5 (40%)
5 2 3-0 1
1.42 » 1.26
1/5 (20%)
3.96 » 3.60
2/5 (40%)
13:45 Andrey Kurtenko vs Artem Tkachenko
2.77 » 2.38
6/7 (86%)
1.56 » 1.52
0/7 (0%)
7 1 1-3 2
2.77 » 2.38
6/7 (86%)
1.56 » 1.52
0/7 (0%)
14:00 Kirill Samokysh vs Vladyslav Ratushniak
2.59 » 2.45
2/7 (29%)
1.62 » 1.50
0/7 (0%)
7 1 1-3 2
2.59 » 2.45
2/7 (29%)
1.62 » 1.50
0/7 (0%)
14:05 Sergey Paksyutov vs Konstantin Kovalchuk
1.92 » 1.74
2/5 (40%)
2.19 » 2.01
1/5 (20%)
5 1 0-3 2
1.92 » 1.74
2/5 (40%)
2.19 » 2.01
1/5 (20%)
14:15 Alexandr Mytsyk vs Yuriy Reva
1.69 » 1.61
0/7 (0%)
2.40 » 2.21
3/7 (43%)
7 2 1-3 2
1.69 » 1.61
0/7 (0%)
2.40 » 2.21
3/7 (43%)
14:30 Alexey Rybka vs Mykhaylo Mosuk
1.58 » 1.42
1/6 (17%)
2.77 » 2.60
1/6 (17%)
6 2 3-2 1
1.58 » 1.42
1/6 (17%)
2.77 » 2.60
1/6 (17%)
14:35 Andrey Sydorenko vs Eduard Sotnikov
1.57 » 1.28
4/6 (67%)
2.92 » 3.24
1/6 (17%)
6 1 3-1 1
1.57 » 1.28
4/6 (67%)
2.92 » 3.24
1/6 (17%)
14:40 Sergey Mischenko vs Yuriy Volkov
1.88 » 1.50
4/4 (100%)
2.34 » 2.38
0/4 (0%)
4 1 3-1 1
1.88 » 1.50
4/4 (100%)
2.34 » 2.38
0/4 (0%)
14:45 Dmitry Zaporozhets vs Aleksandr Leonenko
1.66 » 1.43
4/7 (57%)
2.50 » 2.55
0/7 (0%)
7 1 3-2 1
1.66 » 1.43
4/7 (57%)
2.50 » 2.55
0/7 (0%)
15:00 Oleg Filenko vs Kirill Samokysh
3.22 » 2.32
6/7 (86%)
1.47 » 1.55
0/7 (0%)
7 1 3-0 1
3.22 » 2.32
6/7 (86%)
1.47 » 1.55
0/7 (0%)
15:05 Vitaliy Sydorenko vs Konstantin Kovalchuk
1.46 » 1.33
2/6 (33%)
3.39 » 3.01
3/6 (50%)
6 2 2-3 2
1.46 » 1.33
2/6 (33%)
3.39 » 3.01
3/6 (50%)
15:10 Victor Bereza vs Ivan Diachenko
2.43 » 2.24
1/3 (33%)
1.98 » 1.55
2/3 (67%)
3 2 1-3 2
2.43 » 2.24
1/3 (33%)
1.98 » 1.55
2/3 (67%)
15:15 Andrey Kurtenko vs Yuriy Reva
1.62 » 1.49
0/7 (0%)
2.59 » 2.40
3/7 (43%)
7 2 3-1 1
1.62 » 1.49
0/7 (0%)
2.59 » 2.40
3/7 (43%)
15:30 Alexey Rybka vs Vladyslav Ratushniak
1.62 » 1.49
0/7 (0%)
2.59 » 2.42
2/7 (29%)
7 2 3-2 1
1.62 » 1.49
0/7 (0%)
2.59 » 2.42
2/7 (29%)
15:35 Eduard Sotnikov vs Viktor Sivich
2.86 » 2.82
0/7 (0%)
1.53 » 1.38
1/7 (14%)
7 2 1-3 2
2.86 » 2.82
0/7 (0%)
1.53 » 1.38
1/7 (14%)
15:45 Aleksandr Leonenko vs Artem Tkachenko
3.17 » 3.20
0/7 (0%)
1.46 » 1.29
5/7 (71%)
7 2 3-1 1
3.17 » 3.20
0/7 (0%)
1.46 » 1.29
5/7 (71%)
15:50 Anatoliu Levshin vs Nikolay Korniyenko
2.41 » 2.08
5/7 (71%)
1.70 » 1.67
1/7 (14%)
7 1 3-2 1
2.41 » 2.08
5/7 (71%)
1.70 » 1.67
1/7 (14%)
16:00 Kirill Samokysh vs Mykhaylo Mosuk
2.88 » 2.77
0/6 (0%)
1.55 » 1.39
1/6 (17%)
6 2 0-3 2
2.88 » 2.77
0/6 (0%)
1.55 » 1.39
1/6 (17%)
16:05 Sergey Paksyutov vs Andrey Sydorenko
2.63 » 2.87
0/7 (0%)
1.61 » 1.37
6/7 (86%)
7 2 3-1 1
2.63 » 2.87
0/7 (0%)
1.61 » 1.37
6/7 (86%)
16:10 Andriy Sidoruk vs Yuriy Volkov
1.89 » 1.40
5/5 (100%)
2.30 » 2.71
0/5 (0%)
5 1 3-0 1
1.89 » 1.40
5/5 (100%)
2.30 » 2.71
0/5 (0%)
16:15 Alexandr Mytsyk vs Dmitry Zaporozhets
1.57 » 1.44
1/7 (14%)
2.73 » 2.61
1/7 (14%)
7 1 3-1 1
1.57 » 1.44
1/7 (14%)
2.73 » 2.61
1/7 (14%)
16:20 Vladimir Voronenkov vs Oleksandr Oleskevych
2.04 » 1.85
1/5 (20%)
2.04 » 1.88
0/5 (0%)
5 1 3-2 1
2.04 » 1.85
1/5 (20%)
2.04 » 1.88
0/5 (0%)
16:25 Alexander Mishchenko vs Alexander Likhitsky
1.56 » 1.38
0/5 (0%)
3.16 » 2.89
2/5 (40%)
5 2 0-3 2
1.56 » 1.38
0/5 (0%)
3.16 » 2.89
2/5 (40%)
16:30 Oleg Filenko vs Vladyslav Ratushniak
2.90 » 2.36
4/7 (57%)
1.56 » 1.54
1/7 (14%)
7 1 1-3 2
2.90 » 2.36
4/7 (57%)
1.56 » 1.54
1/7 (14%)
16:35 Vitaliy Sydorenko vs Eduard Sotnikov
1.31 » 1.10
4/6 (67%)
4.79 » 5.81
0/6 (0%)
6 1 3-1 1
1.31 » 1.10
4/6 (67%)
4.79 » 5.81
0/6 (0%)
16:40 Victor Bereza vs Sergey Mischenko
2.16 » 1.87
0/3 (0%)
2.16 » 1.78
3/3 (100%)
3 2 0-3 2
2.16 » 1.87
0/3 (0%)
2.16 » 1.78
3/3 (100%)
16:45 Andrey Kurtenko vs Aleksandr Leonenko
1.75 » 1.67
0/7 (0%)
2.28 » 2.09
4/7 (57%)
7 2 2-3 2
1.75 » 1.67
0/7 (0%)
2.28 » 2.09
4/7 (57%)
17:00 Alexey Rybka vs Kirill Samokysh
2.14 » 1.62
5/6 (83%)
2.00 » 2.19
0/6 (0%)
6 1 3-2 1
2.14 » 1.62
5/6 (83%)
2.00 » 2.19
0/6 (0%)
17:05 Andrey Sydorenko vs Konstantin Kovalchuk
1.69 » 1.58
1/5 (20%)
2.62 » 2.28
4/5 (80%)
5 2 3-1 1
1.69 » 1.58
1/5 (20%)
2.62 » 2.28
4/5 (80%)
17:10 Yuriy Volkov vs Ivan Diachenko
2.51 » 2.42
0/4 (0%)
1.82 » 1.51
1/4 (25%)
4 2 3-2 1
2.51 » 2.42
0/4 (0%)
1.82 » 1.51
1/4 (25%)
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup Women 1 2 B P S W
06:10 Tatiana Yaroshenko vs Natalia Kosmina
4.26 » 4.16
1/6 (17%)
1.35 » 1.19
0/6 (0%)
6 1 0-3 2
4.26 » 4.16
1/6 (17%)
1.35 » 1.19
0/6 (0%)
06:40 Ekaterina Gubskaya vs Anastasia Tislina
1.71 » 1.46
1/4 (25%)
2.68 » 2.43
0/4 (0%)
4 1 3-1 1
1.71 » 1.46
1/4 (25%)
2.68 » 2.43
0/4 (0%)
06:55 Oksana Kolosovska vs Anastasiya Gavelya
1.35 » 1.15
2/6 (33%)
4.17 » 4.30
0/6 (0%)
6 1 3-0 1
1.35 » 1.15
2/6 (33%)
4.17 » 4.30
0/6 (0%)
07:10 Olga Ureneva vs Alisa Dubrova
1.88 » 1.69
3/6 (50%)
2.15 » 2.05
0/6 (0%)
6 1 1-3 2
1.88 » 1.69
3/6 (50%)
2.15 » 2.05
0/6 (0%)
07:25 Anna Gelstein vs Victoria Anarmetova
1.69 » 1.40
5/6 (83%)
2.47 » 2.71
0/6 (0%)
6 1 3-2 1
1.69 » 1.40
5/6 (83%)
2.47 » 2.71
0/6 (0%)
07:40 Tatiana Yaroshenko vs Anastasia Tislina
1.72 » 1.27
6/6 (100%)
2.40 » 3.44
0/6 (0%)
6 1 3-1 1
1.72 » 1.27
6/6 (100%)
2.40 » 3.44
0/6 (0%)
08:10 Alisa Dubrova vs Natalia Kosmina
3.10 » 3.04
0/6 (0%)
1.50 » 1.34
1/6 (17%)
6 2 3-0 1
3.10 » 3.04
0/6 (0%)
1.50 » 1.34
1/6 (17%)
08:25 Oksana Kolosovska vs Victoria Anarmetova
1.43 » 1.09
6/6 (100%)
3.53 » 6.05
0/6 (0%)
6 1 3-2 1
1.43 » 1.09
6/6 (100%)
3.53 » 6.05
0/6 (0%)
08:40 Ekaterina Gubskaya vs Olga Ureneva
1.80 » 1.68
5/6 (83%)
2.25 » 2.15
1/6 (17%)
6 1 2-3 2
1.80 » 1.68
5/6 (83%)
2.25 » 2.15
1/6 (17%)
08:55 Ekaterina Leventsova vs Anastasiya Gavelya
1.62 » 1.42
1/5 (20%)
2.76 » 2.57
0/5 (0%)
5 1 3-2 1
1.62 » 1.42
1/5 (20%)
2.76 » 2.57
0/5 (0%)
09:10 Tatiana Yaroshenko vs Alisa Dubrova
2.61 » 3.42
0/6 (0%)
1.64 » 1.28
6/6 (100%)
6 2 0-3 2
2.61 » 3.42
0/6 (0%)
1.64 » 1.28
6/6 (100%)
09:40 Olga Ureneva vs Anastasia Tislina
1.78 » 1.58
4/6 (67%)
2.29 » 2.19
0/6 (0%)
6 1 0-3 2
1.78 » 1.58
4/6 (67%)
2.29 » 2.19
0/6 (0%)
09:55 Oksana Kolosovska vs Ekaterina Leventsova
1.47 » 1.29
3/6 (50%)
3.28 » 3.20
0/6 (0%)
6 1 3-1 1
1.47 » 1.29
3/6 (50%)
3.28 » 3.20
0/6 (0%)
10:10 Ekaterina Gubskaya vs Natalia Kosmina
3.72 » 3.59
0/6 (0%)
1.40 » 1.23
1/6 (17%)
6 2 3-2 1
3.72 » 3.59
0/6 (0%)
1.40 » 1.23
1/6 (17%)
10:40 Tatiana Yaroshenko vs Olga Ureneva
2.59 » 2.52
0/6 (0%)
1.65 » 1.44
3/6 (50%)
6 2 0-3 2
2.59 » 2.52
0/6 (0%)
1.65 » 1.44
3/6 (50%)
10:55 Anna Gelstein vs Anastasiya Gavelya
1.43 » 1.22
1/5 (20%)
3.69 » 3.57
0/5 (0%)
5 1 3-1 1
1.43 » 1.22
1/5 (20%)
3.69 » 3.57
0/5 (0%)
11:10 Ekaterina Gubskaya vs Alisa Dubrova
1.90 » 2.33
0/6 (0%)
2.14 » 1.54
5/6 (83%)
6 2 3-0 1
1.90 » 2.33
0/6 (0%)
2.14 » 1.54
5/6 (83%)
11:40 Anastasia Tislina vs Natalia Kosmina
3.19 » 2.62
5/6 (83%)
1.50 » 1.41
1/6 (17%)
6 1 1-3 2
3.19 » 2.62
5/6 (83%)
1.50 » 1.41
1/6 (17%)
12:10 Tatiana Yaroshenko vs Ekaterina Gubskaya
2.37 » 2.35
0/6 (0%)
1.74 » 1.50
5/6 (83%)
6 2 0-3 2
2.37 » 2.35
0/6 (0%)
1.74 » 1.50
5/6 (83%)
12:25 Victoria Anarmetova vs Anastasiya Gavelya
1.87 » 1.98
0/6 (0%)
1.87 » 1.75
2/6 (33%)
6 2 3-1 1
1.87 » 1.98
0/6 (0%)
1.87 » 1.75
2/6 (33%)
12:40 Olga Ureneva vs Natalia Kosmina
1.64 » 1.48
1/6 (17%)
2.61 » 2.42
1/6 (17%)
6 1 2-3 2
1.64 » 1.48
1/6 (17%)
2.61 » 2.42
1/6 (17%)
13:55 Ekaterina Leventsova vs Victoria Anarmetova
3.07 » 3.04
0/6 (0%)
1.50 » 1.32
2/6 (33%)
6 2 1-3 2
3.07 » 3.04
0/6 (0%)
1.50 » 1.32
2/6 (33%)
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup 1 2 B P S W
00:05 Dmitriy Lebed vs Vladislav Kovalenko
1.70 » 1.67
0/7 (0%)
2.37 » 2.05
6/7 (86%)
7 2 3-2 1
1.70 » 1.67
0/7 (0%)
2.37 » 2.05
6/7 (86%)
01:35 Dmitriy Lebed vs Anatoliy Chaplyanka
1.85 » 1.68
1/5 (20%)
2.28 » 2.12
1/5 (20%)
5 1 3-2 1
1.85 » 1.68
1/5 (20%)
2.28 » 2.12
1/5 (20%)
02:05 Dmitriy Lebed vs Oleksii Metla
2.16 » 2.01
1/6 (17%)
1.88 » 1.74
1/6 (17%)
6 2 0-3 2
2.16 » 2.01
1/6 (17%)
1.88 » 1.74
1/6 (17%)
05:50 Denis Vakulenko vs Dmitriy Alekseenko
2.93 » 2.89
0/8 (0%)
1.49 » 1.37
1/8 (13%)
8 2 0-3 2
2.93 » 2.89
0/8 (0%)
1.49 » 1.37
1/8 (13%)
06:25 Sergiy Skachenko vs Denis Vakulenko
1.93 » 1.78
2/8 (25%)
2.01 » 1.96
2/8 (25%)
8 1 3-0 1
1.93 » 1.78
2/8 (25%)
2.01 » 1.96
2/8 (25%)
06:35 Andrew Tsikhotsky vs Sergey Gilitukha
1.62 » 1.46
2/7 (29%)
2.58 » 2.55
0/7 (0%)
7 1 2-3 2
1.62 » 1.46
2/7 (29%)
2.58 » 2.55
0/7 (0%)
06:40 Dmitry Baystryuchenko vs Dmitry Galay
2.85 » 2.88
0/8 (0%)
1.51 » 1.37
2/8 (25%)
8 2 3-2 1
2.85 » 2.88
0/8 (0%)
1.51 » 1.37
2/8 (25%)
06:45 Samvel Melkumyan vs Maxim Levitskiy
2.75 » 2.62
1/7 (14%)
1.57 » 1.44
0/7 (0%)
7 1 2-3 2
2.75 » 2.62
1/7 (14%)
1.57 » 1.44
0/7 (0%)
06:50 Sergey Maximiv vs Vitaliy Zharskiy
1.75 » 1.60
2/7 (29%)
2.28 » 2.14
0/7 (0%)
7 1 0-3 2
1.75 » 1.60
2/7 (29%)
2.28 » 2.14
0/7 (0%)
07:00 Anton Veliev vs Dmitriy Alekseenko
2.54 » 2.48
1/9 (11%)
1.60 » 1.49
1/9 (11%)
9 2 1-3 2
2.54 » 2.48
1/9 (11%)
1.60 » 1.49
1/9 (11%)
07:10 Kyryll Egorov vs Vitaliy Krivenko
1.97 » 1.84
2/8 (25%)
1.97 » 1.88
1/8 (13%)
8 1 1-3 2
1.97 » 1.84
2/8 (25%)
1.97 » 1.88
1/8 (13%)
07:15 Vladyslav Batenko vs Nikolay Uchen
2.19 » 1.67
7/7 (100%)
1.86 » 2.13
0/7 (0%)
7 1 3-1 1
2.19 » 1.67
7/7 (100%)
1.86 » 2.13
0/7 (0%)
07:20 Vladislav Yamchuk vs Volodymyr Tuchkevych
1.60 » 1.49
1/8 (13%)
2.57 » 2.46
0/8 (0%)
8 1 0-3 2
1.60 » 1.49
1/8 (13%)
2.57 » 2.46
0/8 (0%)
07:25 Nazarii Haievyi vs Sergey Rutskiy
1.91 » 1.43
7/8 (88%)
2.06 » 2.69
0/8 (0%)
8 1 1-3 2
1.91 » 1.43
7/8 (88%)
2.06 » 2.69
0/8 (0%)
07:35 Anton Veliev vs Denis Vakulenko
1.97 » 1.84
1/8 (13%)
1.97 » 1.88
0/8 (0%)
8 1 3-1 1
1.97 » 1.84
1/8 (13%)
1.97 » 1.88
0/8 (0%)
07:45 Sergey Zazimko vs Sergey Gilitukha
1.60 » 1.48
2/8 (25%)
2.57 » 2.49
1/8 (13%)
8 1 1-3 2
1.60 » 1.48
2/8 (25%)
2.57 » 2.49
1/8 (13%)
07:50 Ilya Udod vs Dmitry Galay
1.73 » 1.58
2/8 (25%)
2.29 » 2.26
0/8 (0%)
8 1 3-2 1
1.73 » 1.58
2/8 (25%)
2.29 » 2.26
0/8 (0%)
07:55 Volodymyr Tuchkevych vs Maxim Levitskiy
1.99 » 1.56
6/7 (86%)
1.99 » 2.35
0/7 (0%)
7 1 3-2 1
1.99 » 1.56
6/7 (86%)
1.99 » 2.35
0/7 (0%)
08:00 Lubomir Sheshurak vs Vitaliy Zharskiy
1.45 » 1.34
4/9 (44%)
3.05 » 3.03
0/9 (0%)
9 1 3-1 1
1.45 » 1.34
4/9 (44%)
3.05 » 3.03
0/9 (0%)
08:10 Sergiy Skachenko vs Dmitriy Alekseenko
2.20 » 2.18
0/9 (0%)
1.76 » 1.62
6/9 (67%)
9 2 0-0 X
2.20 » 2.18
0/9 (0%)
1.76 » 1.62
6/9 (67%)
08:25 Dmitry Baystryuchenko vs Vladyslav Batenko
2.94 » 2.98
0/7 (0%)
1.52 » 1.35
3/7 (43%)
7 2 2-3 2
2.94 » 2.98
0/7 (0%)
1.52 » 1.35
3/7 (43%)
08:30 Samvel Melkumyan vs Vladislav Yamchuk
2.37 » 2.47
0/7 (0%)
1.73 » 1.47
5/7 (71%)
7 2 3-2 1
2.37 » 2.47
0/7 (0%)
1.73 » 1.47
5/7 (71%)
08:35 Sergey Maximiv vs Nazarii Haievyi
1.85 » 1.73
2/8 (25%)
2.10 » 2.01
0/8 (0%)
8 1 2-3 2
1.85 » 1.73
2/8 (25%)
2.10 » 2.01
0/8 (0%)
08:55 Sergey Zazimko vs Vitaliy Krivenko
1.60 » 1.50
0/8 (0%)
2.57 » 2.45
2/8 (25%)
8 2 0-3 2
1.60 » 1.50
0/8 (0%)
2.57 » 2.45
2/8 (25%)
09:00 Ilya Udod vs Nikolay Uchen
1.83 » 1.41
8/8 (100%)
2.19 » 2.68
0/8 (0%)
8 1 3-2 1
1.83 » 1.41
8/8 (100%)
2.19 » 2.68
0/8 (0%)
09:05 Vladislav Yamchuk vs Maxim Levitskiy
1.63 » 1.39
5/7 (71%)
2.59 » 2.83
0/7 (0%)
7 1 2-3 2
1.63 » 1.39
5/7 (71%)
2.59 » 2.83
0/7 (0%)
09:10 Lubomir Sheshurak vs Sergey Rutskiy
1.68 » 1.57
2/8 (25%)
2.38 » 2.29
3/8 (38%)
8 2 3-2 1
1.68 » 1.57
2/8 (25%)
2.38 » 2.29
3/8 (38%)
09:30 Kyryll Egorov vs Sergey Gilitukha
2.22 » 2.14
1/8 (13%)
1.76 » 1.61
2/8 (25%)
8 2 2-3 2
2.22 » 2.14
1/8 (13%)
1.76 » 1.61
2/8 (25%)
09:35 Vladyslav Batenko vs Dmitry Galay
1.78 » 1.58
6/7 (86%)
2.25 » 2.23
1/7 (14%)
7 1 3-0 1
1.78 » 1.58
6/7 (86%)
2.25 » 2.23
1/7 (14%)
09:40 Samvel Melkumyan vs Volodymyr Tuchkevych
2.14 » 2.10
0/7 (0%)
1.86 » 1.64
6/7 (86%)
7 2 3-0 1
2.14 » 2.10
0/7 (0%)
1.86 » 1.64
6/7 (86%)
09:45 Nazarii Haievyi vs Vitaliy Zharskiy
1.73 » 1.60
1/8 (13%)
2.29 » 2.17
1/8 (13%)
8 2 3-0 1
1.73 » 1.60
1/8 (13%)
2.29 » 2.17
1/8 (13%)
10:05 Sergey Zazimko vs Kyryll Egorov
1.51 » 1.37
2/8 (25%)
2.85 » 2.88
0/8 (0%)
8 1 0-3 2
1.51 » 1.37
2/8 (25%)
2.85 » 2.88
0/8 (0%)
10:10 Ilya Udod vs Vladyslav Batenko
1.97 » 1.88
3/7 (43%)
2.00 » 1.85
2/7 (29%)
7 1 0-3 2
1.97 » 1.88
3/7 (43%)
2.00 » 1.85
2/7 (29%)
10:20 Lubomir Sheshurak vs Nazarii Haievyi
1.61 » 1.49
0/8 (0%)
2.59 » 2.46
2/8 (25%)
8 2 3-1 1
1.61 » 1.49
0/8 (0%)
2.59 » 2.46
2/8 (25%)
10:30 Sergiy Skachenko vs Denis Vakulenko
1.76 » 1.60
0/5 (0%)
2.43 » 2.23
1/5 (20%)
5 2 3-2 1
1.76 » 1.60
0/5 (0%)
2.43 » 2.23
1/5 (20%)
10:40 Andrew Tsikhotsky vs Vitaliy Krivenko
1.63 » 1.98
0/8 (0%)
2.56 » 1.74
7/8 (88%)
8 2 3-2 1
1.63 » 1.98
0/8 (0%)
2.56 » 1.74
7/8 (88%)
10:45 Dmitry Baystryuchenko vs Nikolay Uchen
1.70 » 1.51
6/8 (75%)
2.36 » 2.37
1/8 (13%)
8 1 3-1 1
1.70 » 1.51
6/8 (75%)
2.36 » 2.37
1/8 (13%)
10:55 Sergey Maximiv vs Sergey Rutskiy
1.71 » 1.57
3/8 (38%)
2.33 » 2.23
4/8 (50%)
8 2 0-3 2
1.71 » 1.57
3/8 (38%)
2.33 » 2.23
4/8 (50%)
11:05 Sergiy Skachenko vs Dmitriy Alekseenko
2.38 » 2.19
0/5 (0%)
1.79 » 1.59
2/5 (40%)
5 2 3-1 1
2.38 » 2.19
0/5 (0%)
1.79 » 1.59
2/5 (40%)
11:15 Sergey Zazimko vs Andrew Tsikhotsky
1.42 » 1.31
0/8 (0%)
3.30 » 3.10
3/8 (38%)
8 2 3-2 1
1.42 » 1.31
0/8 (0%)
3.30 » 3.10
3/8 (38%)
11:20 Ilya Udod vs Dmitry Baystryuchenko
1.96 » 1.64
7/8 (88%)
2.00 » 2.10
0/8 (0%)
8 1 3-2 1
1.96 » 1.64
7/8 (88%)
2.00 » 2.10
0/8 (0%)
11:25 Samvel Melkumyan vs Vladislav Yamchuk
1.80 » 1.64
0/5 (0%)
2.36 » 2.11
2/5 (40%)
5 2 3-1 1
1.80 » 1.64
0/5 (0%)
2.36 » 2.11
2/5 (40%)
11:30 Lubomir Sheshurak vs Sergey Maximiv
1.76 » 1.57
7/8 (88%)
2.23 » 2.21
0/8 (0%)
8 1 3-1 1
1.76 » 1.57
7/8 (88%)
2.23 » 2.21
0/8 (0%)
11:40 Anton Veliev vs Denis Vakulenko
1.84 » 1.68
1/5 (20%)
2.29 » 2.05
1/5 (20%)
5 2 3-1 1
1.84 » 1.68
1/5 (20%)
2.29 » 2.05
1/5 (20%)
11:50 Vitaliy Krivenko vs Sergey Gilitukha
1.87 » 1.74
4/7 (57%)
2.12 » 1.96
2/7 (29%)
7 1 3-2 1
1.87 » 1.74
4/7 (57%)
2.12 » 1.96
2/7 (29%)
12:00 Maxim Levitskiy vs Volodymyr Tuchkevych
2.22 » 1.93
3/5 (60%)
1.89 » 1.77
0/5 (0%)
5 1 0-3 2
2.22 » 1.93
3/5 (60%)
1.89 » 1.77
0/5 (0%)
12:05 Sergey Rutskiy vs Vitaliy Zharskiy
1.42 » 1.35
1/9 (11%)
3.21 » 2.92
6/9 (67%)
9 2 3-2 1
1.42 » 1.35
1/9 (11%)
3.21 » 2.92
6/9 (67%)
12:15 Sergiy Skachenko vs Anton Veliev
1.92 » 1.71
2/5 (40%)
2.19 » 2.00
0/5 (0%)
5 1 3-1 1
1.92 » 1.71
2/5 (40%)
2.19 » 2.00
0/5 (0%)
12:35 Volodymyr Tuchkevych vs Vladislav Yamchuk
1.83 » 1.47
3/5 (60%)
2.34 » 2.55
1/5 (20%)
5 1 3-0 1
1.83 » 1.47
3/5 (60%)
2.34 » 2.55
1/5 (20%)
13:10 Maxim Levitskiy vs Samvel Melkumyan
1.76 » 1.54
1/4 (25%)
2.58 » 2.40
1/4 (25%)
4 2 3-2 1
1.76 » 1.54
1/4 (25%)
2.58 » 2.40
1/4 (25%)
13:35 Nikolay Litvinenko vs Sergey Filatov
1.61 » 1.49
1/8 (13%)
2.55 » 2.46
0/8 (0%)
8 1 0-3 2
1.61 » 1.49
1/8 (13%)
2.55 » 2.46
0/8 (0%)
13:40 Stepan Nykyforuk vs Nazariy Sydorak
1.69 » 1.69
2/10 (20%)
2.35 » 2.07
7/10 (70%)
10 2 0-3 2
1.69 » 1.69
2/10 (20%)
2.35 » 2.07
7/10 (70%)
14:10 David Simonchuk vs Aleksey Molochko
1.46 » 1.36
0/8 (0%)
3.02 » 2.88
1/8 (13%)
8 2 3-1 1
1.46 » 1.36
0/8 (0%)
3.02 » 2.88
1/8 (13%)
14:20 Dmitry Vakhta vs Vadym Nechyporuk
1.93 » 1.75
2/7 (29%)
2.04 » 1.94
0/7 (0%)
7 1 1-3 2
1.93 » 1.75
2/7 (29%)
2.04 » 1.94
0/7 (0%)
14:30 Sergiy Baranovskyi vs Valentin Unchik
2.84 » 2.72
2/8 (25%)
1.51 » 1.40
0/8 (0%)
8 1 3-2 1
2.84 » 2.72
2/8 (25%)
1.51 » 1.40
0/8 (0%)
14:45 Andrey Scherinsky vs Sergey Filatov
1.84 » 1.73
1/8 (13%)
2.11 » 1.98
2/8 (25%)
8 2 1-3 2
1.84 » 1.73
1/8 (13%)
2.11 » 1.98
2/8 (25%)
14:55 Andrey Kotik vs Nazar Gritsienko
1.91 » 1.82
0/8 (0%)
2.03 » 1.89
2/8 (25%)
8 2 2-3 2
1.91 » 1.82
0/8 (0%)
2.03 » 1.89
2/8 (25%)
15:00 Yaroslav Vorsulyak vs Nazariy Sydorak
3.48 » 3.38
0/8 (0%)
1.39 » 1.27
1/8 (13%)
8 2 0-3 2
3.48 » 3.38
0/8 (0%)
1.39 » 1.27
1/8 (13%)
15:05 Lev Kats vs Maxim Nikolenko
2.11 » 2.00
0/8 (0%)
1.84 » 1.73
1/8 (13%)
8 2 3-1 1
2.11 » 2.00
0/8 (0%)
1.84 » 1.73
1/8 (13%)
15:20 Nikolay Litvinenko vs David Simonchuk
2.11 » 2.14
0/8 (0%)
1.84 » 1.62
8/8 (100%)
8 2 3-2 1
2.11 » 2.14
0/8 (0%)
1.84 » 1.62
8/8 (100%)
15:25 Stepan Nykyforuk vs Vasily Aksyonin
1.44 » 1.34
1/9 (11%)
3.14 » 3.00
3/9 (33%)
9 2 1-3 2
1.44 » 1.34
1/9 (11%)
3.14 » 3.00
3/9 (33%)
15:30 Nazar Gritsienko vs Vadym Nechyporuk
2.11 » 2.00
0/8 (0%)
1.84 » 1.73
2/8 (25%)
8 2 3-1 1
2.11 » 2.00
0/8 (0%)
1.84 » 1.73
2/8 (25%)
15:55 Andrey Scherinsky vs Aleksey Molochko
2.46 » 2.31
2/8 (25%)
1.64 » 1.55
0/8 (0%)
8 1 1-3 2
2.46 » 2.31
2/8 (25%)
1.64 » 1.55
0/8 (0%)
16:05 Dmitry Vakhta vs Andrey Kotik
1.97 » 1.87
0/8 (0%)
1.97 » 1.84
2/8 (25%)
8 2 1-3 2
1.97 » 1.87
0/8 (0%)
1.97 » 1.84
2/8 (25%)
16:10 Yaroslav Vorsulyak vs Peter Celik
1.77 » 1.65
1/8 (13%)
2.21 » 2.11
0/8 (0%)
8 1 1-3 2
1.77 » 1.65
1/8 (13%)
2.21 » 2.11
0/8 (0%)
16:15 Lev Kats vs Valentin Unchik
2.84 » 2.75
0/8 (0%)
1.51 » 1.40
1/8 (13%)
8 2 1-3 2
2.84 » 2.75
0/8 (0%)
1.51 » 1.40
1/8 (13%)
16:30 David Simonchuk vs Sergey Filatov
1.68 » 1.58
0/8 (0%)
2.36 » 2.20
3/8 (38%)
8 2 3-1 1
1.68 » 1.58
0/8 (0%)
2.36 » 2.20
3/8 (38%)
16:35 Vasily Aksyonin vs Nazariy Sydorak
2.40 » 2.45
0/9 (0%)
1.68 » 1.50
5/9 (56%)
9 2 2-3 2
2.40 » 2.45
0/9 (0%)
1.68 » 1.50
5/9 (56%)
16:40 Andrey Kotik vs Vadym Nechyporuk
1.77 » 1.66
0/8 (0%)
2.21 » 2.10
1/8 (13%)
8 2 0-3 2
1.77 » 1.66
0/8 (0%)
2.21 » 2.10
1/8 (13%)
16:50 Sergiy Baranovskyi vs Maxim Nikolenko
2.84 » 2.75
0/8 (0%)
1.51 » 1.40
1/8 (13%)
8 2 0-3 2
2.84 » 2.75
0/8 (0%)
1.51 » 1.40
1/8 (13%)
17:05 Andrey Scherinsky vs David Simonchuk
1.98 » 1.91
0/7 (0%)
1.98 » 1.77
3/7 (43%)
7 2 3-1 1
1.98 » 1.91
0/7 (0%)
1.98 » 1.77
3/7 (43%)
17:15 Dmitry Vakhta vs Nazar Gritsienko
1.72 » 1.85
0/8 (0%)
2.30 » 1.87
7/8 (88%)
8 2 3-2 1
1.72 » 1.85
0/8 (0%)
2.30 » 1.87
7/8 (88%)
17:20 Yaroslav Vorsulyak vs Vasily Aksyonin
1.97 » 2.31
0/8 (0%)
1.97 » 1.56
8/8 (100%)
8 2 1-3 2
1.97 » 2.31
0/8 (0%)
1.97 » 1.56
8/8 (100%)
17:25 Lev Kats vs Sergiy Baranovskyi
2.30 » 2.20
0/8 (0%)
1.72 » 1.61
1/8 (13%)
8 2 1-3 2
2.30 » 2.20
0/8 (0%)
1.72 » 1.61
1/8 (13%)
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup Women 1 2 B P S W
06:55 Iryna Aseeva vs Galina Telnaya
1.61 » 1.44
4/7 (57%)
2.58 » 2.60
0/7 (0%)
7 1 3-1 1
1.61 » 1.44
4/7 (57%)
2.58 » 2.60
0/7 (0%)
07:30 Ulyana Palamarchuk vs Tatyana Tatyanina
3.73 » 3.59
1/7 (14%)
1.38 » 1.25
0/7 (0%)
7 1 0-3 2
3.73 » 3.59
1/7 (14%)
1.38 » 1.25
0/7 (0%)
08:05 Natalia Khmelevskaia vs Galina Telnaya
1.64 » 1.48
2/6 (33%)
2.61 » 2.49
0/6 (0%)
6 1 0-0 X
1.64 » 1.48
2/6 (33%)
2.61 » 2.49
0/6 (0%)
08:40 Iryna Aseeva vs Ulyana Palamarchuk
1.51 » 1.34
1/6 (17%)
3.08 » 3.02
0/6 (0%)
6 1 3-0 1
1.51 » 1.34
1/6 (17%)
3.08 » 3.02
0/6 (0%)
09:15 Natalia Khmelevskaia vs Tatyana Tatyanina
2.48 » 2.39
1/7 (14%)
1.66 » 1.49
1/7 (14%)
7 1 1-3 2
2.48 » 2.39
1/7 (14%)
1.66 » 1.49
1/7 (14%)
09:50 Ulyana Palamarchuk vs Galina Telnaya
2.51 » 2.35
1/6 (17%)
1.68 » 1.51
1/6 (17%)
6 1 0-3 2
2.51 » 2.35
1/6 (17%)
1.68 » 1.51
1/6 (17%)
11:00 Iryna Aseeva vs Tatyana Tatyanina
1.68 » 1.58
0/8 (0%)
2.36 » 2.20
1/8 (13%)
8 2 2-3 2
1.68 » 1.58
0/8 (0%)
2.36 » 2.20
1/8 (13%)
11:35 Natalia Khmelevskaia vs Iryna Aseeva
1.88 » 1.69
2/6 (33%)
2.14 » 2.01
1/6 (17%)
6 1 2-3 2
1.88 » 1.69
2/6 (33%)
2.14 » 2.01
1/6 (17%)
12:10 Tatyana Tatyanina vs Galina Telnaya
1.89 » 1.44
5/7 (71%)
2.14 » 2.57
1/7 (14%)
7 1 0-3 2
1.89 » 1.44
5/7 (71%)
2.14 » 2.57
1/7 (14%)
14:35 Yuliya Rechitskaya vs Shkarban Alina
2.67 » 2.18
0/2 (0%)
2.12 » 1.62
1/2 (50%)
2 2 2-3 2
2.67 » 2.18
0/2 (0%)
2.12 » 1.62
1/2 (50%)
14:40 Nelya Marchuk vs Tatiana Bairak
2.35 » 1.96
0/2 (0%)
2.35 » 1.74
2/2 (100%)
2 2 1-3 2
2.35 » 1.96
0/2 (0%)
2.35 » 1.74
2/2 (100%)
15:10 Shkarban Alina vs Tatiana Bairak
2.67 » 2.29
0/2 (0%)
2.12 » 1.56
2/2 (100%)
2 2 1-3 2
2.67 » 2.29
0/2 (0%)
2.12 » 1.56
2/2 (100%)
15:15 Yuliya Rechitskaya vs Nelya Marchuk
2.22 » 1.72
0/2 (0%)
2.50 » 2.00
1/2 (50%)
2 2 3-1 1
2.22 » 1.72
0/2 (0%)
2.50 » 2.00
1/2 (50%)
15:45 Yuliya Rechitskaya vs Tatiana Bairak
3.98 » 3.50
0/2 (0%)
1.76 » 1.25
1/2 (50%)
2 2 1-3 2
3.98 » 3.50
0/2 (0%)
1.76 » 1.25
1/2 (50%)
15:50 Shkarban Alina vs Nelya Marchuk
1.78 » 1.28
1/2 (50%)
3.78 » 3.29
0/2 (0%)
2 1 3-1 1
1.78 » 1.28
1/2 (50%)
3.78 » 3.29
0/2 (0%)
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup 1 2 B P
2-3 Andrew Tsikhotsky vs Kyryll Egorov
2.36 » 2.26
0/8 (0%)
1.68 » 1.57
1/8 (13%)
8 2
2.36 » 2.26
0/8 (0%)
1.68 » 1.57
1/8 (13%)
0-0 Nikolay Telnoy vs Valentin Unchik
2.11 » 2.04
1/8 (13%)
1.84 » 1.71
1/8 (13%)
8 2
2.11 » 2.04
1/8 (13%)
1.84 » 1.71
1/8 (13%)
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B P
13:40 Victor Bereza vs Ivan Diachenko
2.16 » 2.05
0/3 (0%)
2.16 » 1.66
3/3 (100%)
3 2
2.16 » 2.05
0/3 (0%)
2.16 » 1.66
3/3 (100%)
15:10 Victor Bereza vs Sergey Mischenko
2.20 » 1.74
1/4 (25%)
2.01 » 1.55
1/4 (25%)
4 1
2.20 » 1.74
1/4 (25%)
2.01 » 1.55
1/4 (25%)
16:40 Victor Bereza vs Yuriy Volkov
2.54 » 1.78
3/4 (75%)
1.81 » 2.16
0/4 (0%)
4 1
2.54 » 1.78
3/4 (75%)
1.81 » 2.16
0/4 (0%)
16:50 Vladyslav Klim vs Oleg Bileckyi
2.09 » 1.86
2/5 (40%)
1.99 » 1.81
0/5 (0%)
5 1
2.09 » 1.86
2/5 (40%)
1.99 » 1.81
0/5 (0%)
17:15 Dmitry Zaporozhets vs Yuriy Reva
1.66 » 1.43
4/7 (57%)
2.50 » 2.56
0/7 (0%)
7 1
1.66 » 1.43
4/7 (57%)
2.50 » 2.56
0/7 (0%)
17:20 Anatoliu Levshin vs Oleksandr Oleskevych
1.96 » 1.65
3/6 (50%)
2.06 » 1.76
2/6 (33%)
6 1
1.96 » 1.65
3/6 (50%)
2.06 » 1.76
2/6 (33%)
17:30 Vladyslav Ratushniak vs Mykhaylo Mosuk
1.72 » 1.56
0/6 (0%)
2.40 » 2.23
1/6 (17%)
6 2
1.72 » 1.56
0/6 (0%)
2.40 » 2.23
1/6 (17%)
18:00 Alexey Rybka vs Oleg Filenko
1.51 » 1.43
0/7 (0%)
2.96 » 2.64
5/7 (71%)
7 2
1.51 » 1.43
0/7 (0%)
2.96 » 2.64
5/7 (71%)
18:05 Vitaliy Sydorenko vs Andrey Sydorenko
1.84 » 1.78
1/5 (20%)
2.32 » 1.91
4/5 (80%)
5 2
1.84 » 1.78
1/5 (20%)
2.32 » 1.91
4/5 (80%)
18:10 Victor Bereza vs Yuriy Volkov
2.03 » 1.27
2/3 (67%)
2.61 » 3.27
0/3 (0%)
3 1
2.03 » 1.27
2/3 (67%)
2.61 » 3.27
0/3 (0%)
18:15 Andrey Kurtenko vs Dmitry Zaporozhets
1.88 » 1.71
2/6 (33%)
2.15 » 1.99
0/6 (0%)
6 1
1.88 » 1.71
2/6 (33%)
2.15 » 1.99
0/6 (0%)
18:20 Vladimir Voronenkov vs Vladyslav Klim
2.38 » 2.16
1/5 (20%)
1.78 » 1.59
0/5 (0%)
5 1
2.38 » 2.16
1/5 (20%)
1.78 » 1.59
0/5 (0%)
18:35 Sergey Paksyutov vs Eduard Sotnikov
1.51 » 1.27
2/5 (40%)
3.22 » 3.29
0/5 (0%)
5 1
1.51 » 1.27
2/5 (40%)
3.22 » 3.29
0/5 (0%)
18:40 Andriy Sidoruk vs Sergey Mischenko
2.53 » 2.02
1/2 (50%)
2.12 » 1.62
0/2 (0%)
2 1
2.53 » 2.02
1/2 (50%)
2.12 » 1.62
0/2 (0%)
18:45 Alexandr Mytsyk vs Aleksandr Leonenko
2.09 » 1.88
1/5 (20%)
1.99 » 1.79
0/5 (0%)
5 1
2.09 » 1.88
1/5 (20%)
1.99 » 1.79
0/5 (0%)
18:50 Anatoliu Levshin vs Oleg Bileckyi
1.52 » 1.40
0/5 (0%)
3.21 » 2.62
4/5 (80%)
5 2
1.52 » 1.40
0/5 (0%)
3.21 » 2.62
4/5 (80%)
19:05 Konstantin Kovalchuk vs Viktor Sivich
2.71 » 1.82
4/4 (100%)
1.72 » 1.88
0/4 (0%)
4 1
2.71 » 1.82
4/4 (100%)
1.72 » 1.88
0/4 (0%)
19:15 Yuriy Reva vs Artem Tkachenko
2.43 » 2.36
0/4 (0%)
1.83 » 1.49
4/4 (100%)
4 2
2.43 » 2.36
0/4 (0%)
1.83 » 1.49
4/4 (100%)
19:20 Vladyslav Klim vs Oleksandr Oleskevych
2.08 » 1.84
0/4 (0%)
2.08 » 1.83
1/4 (25%)
4 2
2.08 » 1.84
0/4 (0%)
2.08 » 1.83
1/4 (25%)
19:50 Vladimir Voronenkov vs Nikolay Korniyenko
1.72 » 1.48
0/4 (0%)
2.71 » 2.43
1/4 (25%)
4 2
1.72 » 1.48
0/4 (0%)
2.71 » 2.43
1/4 (25%)
20:05 Andrey Sydorenko vs Viktor Sivich
1.51 » 1.32
0/4 (0%)
3.61 » 3.00
3/4 (75%)
4 2
1.51 » 1.32
0/4 (0%)
3.61 » 3.00
3/4 (75%)
20:15 Dmitry Zaporozhets vs Artem Tkachenko
2.14 » 1.90
0/4 (0%)
2.04 » 1.78
1/4 (25%)
4 2
2.14 » 1.90
0/4 (0%)
2.04 » 1.78
1/4 (25%)
20:35 Eduard Sotnikov vs Konstantin Kovalchuk
2.15 » 3.18
0/4 (0%)
2.03 » 1.29
4/4 (100%)
4 2
2.15 » 3.18
0/4 (0%)
2.03 » 1.29
4/4 (100%)
20:45 Aleksandr Leonenko vs Yuriy Reva
2.34 » 1.84
4/4 (100%)
1.88 » 1.82
0/4 (0%)
4 1
2.34 » 1.84
4/4 (100%)
1.88 » 1.82
0/4 (0%)
20:50 Vladimir Voronenkov vs Oleg Bileckyi
2.13 » 1.79
1/4 (25%)
2.02 » 1.89
0/4 (0%)
4 1
2.13 » 1.79
1/4 (25%)
2.02 » 1.89
0/4 (0%)
21:50 Anatoliu Levshin vs Vladimir Voronenkov
2.32 » 1.99
0/3 (0%)
2.03 » 1.69
1/3 (33%)
3 2
2.32 » 1.99
0/3 (0%)
2.03 » 1.69
1/3 (33%)
22:50 Oleg Bileckyi vs Oleksandr Oleskevych
2.16 » 1.99
0/3 (0%)
2.16 » 1.70
3/3 (100%)
3 2
2.16 » 1.99
0/3 (0%)
2.16 » 1.70
3/3 (100%)
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup Women 1 2 B P
11:55 Anna Gelstein vs Ekaterina Leventsova
2.14 » 1.84
2/6 (33%)
1.89 » 2.07
0/6 (0%)
6 1
2.14 » 1.84
2/6 (33%)
1.89 » 2.07
0/6 (0%)
12:55 Oksana Kolosovska vs Anna Gelstein
1.50 » 1.18
4/5 (80%)
3.28 » 4.04
0/5 (0%)
5 1
1.50 » 1.18
4/5 (80%)
3.28 » 4.04
0/5 (0%)
13:10 Alisa Dubrova vs Anastasia Tislina
3.00 » 2.11
5/6 (83%)
1.56 » 1.63
0/6 (0%)
6 1
3.00 » 2.11
5/6 (83%)
1.56 » 1.63
0/6 (0%)
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup 1 2 B P
08:45 Anton Veliev vs Sergiy Skachenko
1.83 » 1.73
2/9 (22%)
2.09 » 2.01
0/9 (0%)
9 1
1.83 » 1.73
2/9 (22%)
2.09 » 2.01
0/9 (0%)
11:55 Nikolay Uchen vs Dmitry Galay
2.11 » 3.51
0/8 (0%)
1.97 » 1.24
7/8 (88%)
8 2
2.11 » 3.51
0/8 (0%)
1.97 » 1.24
7/8 (88%)
13:55 Nikolay Telnoy vs Maxim Nikolenko
1.45 » 1.30
1/7 (14%)
3.23 » 3.13
1/7 (14%)
7 1
1.45 » 1.30
1/7 (14%)
3.23 » 3.13
1/7 (14%)
14:15 Vasily Aksyonin vs Peter Celik
1.87 » 1.77
1/10 (10%)
2.05 » 1.92
1/10 (10%)
10 2
1.87 » 1.77
1/10 (10%)
2.05 » 1.92
1/10 (10%)
18:05 Sergey Demidov vs Andrey Movin
2.25 » 2.14
1/9 (11%)
1.73 » 1.62
1/9 (11%)
9 1
2.25 » 2.14
1/9 (11%)
1.73 » 1.62
1/9 (11%)
18:10 Aleksandr Lysak vs Oleg Obidnyi
1.48 » 1.35
1/8 (13%)
3.01 » 2.89
0/8 (0%)
8 1
1.48 » 1.35
1/8 (13%)
3.01 » 2.89
0/8 (0%)
18:30 Yaroslav Vorsulyak vs Stepan Nykyforuk
1.84 » 1.71
1/8 (13%)
2.11 » 1.99
0/8 (0%)
8 1
1.84 » 1.71
1/8 (13%)
2.11 » 1.99
0/8 (0%)
18:35 Lev Kats vs Nikolay Telnoy
2.30 » 2.17
2/8 (25%)
1.72 » 1.60
1/8 (13%)
8 1
2.30 » 2.17
2/8 (25%)
1.72 » 1.60
1/8 (13%)
18:40 Aleksandr Shitka vs Andrey Movin
1.37 » 1.23
0/7 (0%)
3.68 » 3.53
1/7 (14%)
7 2
1.37 » 1.23
0/7 (0%)
3.68 » 3.53
1/7 (14%)
18:45 Sergey Demidov vs Aleksandr Lysak
2.19 » 2.19
0/7 (0%)
1.83 » 1.59
3/7 (43%)
7 2
2.19 » 2.19
0/7 (0%)
1.83 » 1.59
3/7 (43%)
18:50 Aleksey Molochko vs Sergey Filatov
1.98 » 1.83
1/7 (14%)
1.98 » 1.84
1/7 (14%)
7 1
1.98 » 1.83
1/7 (14%)
1.98 » 1.84
1/7 (14%)
18:55 Peter Celik vs Nazariy Sydorak
2.24 » 2.20
0/7 (0%)
1.81 » 1.60
4/7 (57%)
7 2
2.24 » 2.20
0/7 (0%)
1.81 » 1.60
4/7 (57%)
19:15 Aleksandr Shitka vs Oleg Obidnyi
1.33 » 1.17
1/7 (14%)
4.17 » 4.15
0/7 (0%)
7 1
1.33 » 1.17
1/7 (14%)
4.17 » 4.15
0/7 (0%)
19:50 Aleksandr Shitka vs Aleksandr Lysak
1.33 » 1.19
1/7 (14%)
4.08 » 4.00
0/7 (0%)
7 1
1.33 » 1.19
1/7 (14%)
4.08 » 4.00
0/7 (0%)
20:30 Oleg Obidnyi vs Andrey Movin
1.60 » 1.46
0/7 (0%)
2.65 » 2.46
2/7 (29%)
7 2
1.60 » 1.46
0/7 (0%)
2.65 » 2.46
2/7 (29%)
22:45 Maxim Naumchuk vs Alexander Pinchuk
1.48 » 1.23
0/4 (0%)
3.76 » 3.49
1/4 (25%)
4 2
1.48 » 1.23
0/4 (0%)
3.76 » 3.49
1/4 (25%)