Last Viewed Games
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B
00:25 Alexander Sulim vs Yevhen Kyi
2.02 » 2.03
0/7 (0%)
1.95 » 1.72
5/7 (71%)
7
2.02 » 2.03
0/7 (0%)
1.95 » 1.72
5/7 (71%)
00:55 Alexander Mishchenko vs Sergey Tkachev
1.62 » 1.40
5/7 (71%)
2.57 » 2.75
0/7 (0%)
7
1.62 » 1.40
5/7 (71%)
2.57 » 2.75
0/7 (0%)
01:25 Alexander Likhitsky vs Yevhen Kyi
2.63 » 2.60
0/7 (0%)
1.61 » 1.44
3/7 (43%)
7
2.63 » 2.60
0/7 (0%)
1.61 » 1.44
3/7 (43%)
01:55 Alexander Sulim vs Alexander Mishchenko
2.47 » 2.38
0/7 (0%)
1.66 » 1.52
2/7 (29%)
7
2.47 » 2.38
0/7 (0%)
1.66 » 1.52
2/7 (29%)
02:25 Yevhen Kyi vs Sergey Tkachev
2.39 » 2.27
1/7 (14%)
1.69 » 1.56
0/7 (0%)
7
2.39 » 2.27
1/7 (14%)
1.69 » 1.56
0/7 (0%)
02:55 Alexander Sulim vs Alexander Likhitsky
1.95 » 1.65
6/7 (86%)
2.02 » 2.13
0/7 (0%)
7
1.95 » 1.65
6/7 (86%)
2.02 » 2.13
0/7 (0%)
06:00 Michael Kistechko vs Nikolay Galynsky
2.00 » 1.79
2/6 (33%)
2.00 » 1.92
0/6 (0%)
6
2.00 » 1.79
2/6 (33%)
2.00 » 1.92
0/6 (0%)
06:05 Grigorii Kuleshov vs Taras Bonishchuk
1.75 » 1.55
1/5 (20%)
2.42 » 2.21
1/5 (20%)
5
1.75 » 1.55
1/5 (20%)
2.42 » 2.21
1/5 (20%)
06:15 Igor Gacenko vs Vladimir Myrzak
3.30 » 2.99
1/5 (20%)
1.51 » 1.34
0/5 (0%)
5
3.30 » 2.99
1/5 (20%)
1.51 » 1.34
0/5 (0%)
06:35 Evgeniy Ivanov vs Andrey Peretyatko
1.76 » 1.72
0/6 (0%)
2.34 » 2.05
3/6 (50%)
6
1.76 » 1.72
0/6 (0%)
2.34 » 2.05
3/6 (50%)
06:50 Denis Kozlov vs Bogdan Gavrilyuk
2.42 » 2.55
0/6 (0%)
1.73 » 1.43
4/6 (67%)
6
2.42 » 2.55
0/6 (0%)
1.73 » 1.43
4/6 (67%)
07:00 Vadym Vasiuk vs Nikolay Galynsky
2.00 » 1.65
5/6 (83%)
2.00 » 2.16
1/6 (17%)
6
2.00 » 1.65
5/6 (83%)
2.00 » 2.16
1/6 (17%)
07:15 Valerii Davydov vs Oleg Stroilov
2.28 » 2.07
1/5 (20%)
1.83 » 1.64
0/5 (0%)
5
2.28 » 2.07
1/5 (20%)
1.83 » 1.64
0/5 (0%)
07:20 Vasily Kondratenko vs Egor Ryadinsky
2.81 » 2.74
0/6 (0%)
1.58 » 1.41
2/6 (33%)
6
2.81 » 2.74
0/6 (0%)
1.58 » 1.41
2/6 (33%)
07:30 Michael Kistechko vs Viktor Ivanov
1.72 » 1.52
3/6 (50%)
2.41 » 2.39
0/6 (0%)
6
1.72 » 1.52
3/6 (50%)
2.41 » 2.39
0/6 (0%)
07:35 Grigorii Kuleshov vs Andrey Peretyatko
2.40 » 2.25
2/6 (33%)
1.72 » 1.58
0/6 (0%)
6
2.40 » 2.25
2/6 (33%)
1.72 » 1.58
0/6 (0%)
07:45 Igor Gacenko vs Juli Homytovsky
2.58 » 2.60
1/6 (17%)
1.65 » 1.41
4/6 (67%)
6
2.58 » 2.60
1/6 (17%)
1.65 » 1.41
4/6 (67%)
07:50 Egor Kovpak vs Bogdan Gavrilyuk
2.14 » 2.24
0/7 (0%)
1.85 » 1.59
5/7 (71%)
7
2.14 » 2.24
0/7 (0%)
1.85 » 1.59
5/7 (71%)
08:05 Roman Yushko vs Taras Bonishchuk
1.53 » 1.33
0/5 (0%)
3.13 » 2.93
1/5 (20%)
5
1.53 » 1.33
0/5 (0%)
3.13 » 2.93
1/5 (20%)
08:15 Oleg Stroilov vs Vladimir Myrzak
2.44 » 2.15
2/5 (40%)
1.74 » 1.61
1/5 (20%)
5
2.44 » 2.15
2/5 (40%)
1.74 » 1.61
1/5 (20%)
08:20 Denis Kozlov vs Vasily Kondratenko
2.40 » 2.21
1/6 (17%)
1.72 » 1.56
1/6 (17%)
6
2.40 » 2.21
1/6 (17%)
1.72 » 1.56
1/6 (17%)
08:30 Viktor Ivanov vs Nikolay Galynsky
2.00 » 1.95
0/6 (0%)
2.00 » 1.79
3/6 (50%)
6
2.00 » 1.95
0/6 (0%)
2.00 » 1.79
3/6 (50%)
08:45 Alexander Grishin vs Valerii Davydov
1.79 » 1.64
0/6 (0%)
2.27 » 2.09
1/6 (17%)
6
1.79 » 1.64
0/6 (0%)
2.27 » 2.09
1/6 (17%)
08:50 Egor Kovpak vs Egor Ryadinsky
2.03 » 1.83
1/5 (20%)
2.03 » 1.83
0/5 (0%)
5
2.03 » 1.83
1/5 (20%)
2.03 » 1.83
0/5 (0%)
09:05 Grigorii Kuleshov vs Roman Yushko
1.64 » 1.46
3/6 (50%)
2.61 » 2.53
0/6 (0%)
6
1.64 » 1.46
3/6 (50%)
2.61 » 2.53
0/6 (0%)
09:15 Igor Gacenko vs Oleg Stroilov
1.43 » 1.22
1/5 (20%)
3.79 » 3.57
2/5 (40%)
5
1.43 » 1.22
1/5 (20%)
3.79 » 3.57
2/5 (40%)
09:20 Vasily Kondratenko vs Bogdan Gavrilyuk
1.97 » 1.79
1/7 (14%)
1.99 » 1.89
0/7 (0%)
7
1.97 » 1.79
1/7 (14%)
1.99 » 1.89
0/7 (0%)
09:30 Vadym Vasiuk vs Viktor Ivanov
1.64 » 1.49
0/6 (0%)
2.61 » 2.41
2/6 (33%)
6
1.64 » 1.49
0/6 (0%)
2.61 » 2.41
2/6 (33%)
09:45 Valerii Davydov vs Juli Homytovsky
2.58 » 2.55
0/6 (0%)
1.65 » 1.44
3/6 (50%)
6
2.58 » 2.55
0/6 (0%)
1.65 » 1.44
3/6 (50%)
09:50 Denis Kozlov vs Egor Ryadinsky
2.44 » 2.57
0/7 (0%)
1.69 » 1.43
4/7 (57%)
7
2.44 » 2.57
0/7 (0%)
1.69 » 1.43
4/7 (57%)
10:05 Evgeniy Ivanov vs Taras Bonishchuk
2.03 » 2.11
0/5 (0%)
2.03 » 1.62
5/5 (100%)
5
2.03 » 2.11
0/5 (0%)
2.03 » 1.62
5/5 (100%)
10:15 Alexander Grishin vs Vladimir Myrzak
2.38 » 2.24
1/7 (14%)
1.71 » 1.57
2/7 (29%)
7
2.38 » 2.24
1/7 (14%)
1.71 » 1.57
2/7 (29%)
10:20 Egor Kovpak vs Vasily Kondratenko
1.64 » 1.48
1/6 (17%)
2.61 » 2.40
1/6 (17%)
6
1.64 » 1.48
1/6 (17%)
2.61 » 2.40
1/6 (17%)
10:30 Vadym Vasiuk vs Michael Kistechko
1.92 » 1.54
6/6 (100%)
2.12 » 2.28
0/6 (0%)
6
1.92 » 1.54
6/6 (100%)
2.12 » 2.28
0/6 (0%)
10:45 Igor Gacenko vs Valerii Davydov
2.25 » 1.81
6/6 (100%)
1.80 » 1.86
0/6 (0%)
6
2.25 » 1.81
6/6 (100%)
1.80 » 1.86
0/6 (0%)
10:50 Egor Ryadinsky vs Bogdan Gavrilyuk
2.29 » 2.06
4/6 (67%)
1.80 » 1.67
2/6 (33%)
6
2.29 » 2.06
4/6 (67%)
1.80 » 1.67
2/6 (33%)
11:05 Evgeniy Ivanov vs Roman Yushko
2.21 » 1.79
5/6 (83%)
1.86 » 1.90
1/6 (17%)
6
2.21 » 1.79
5/6 (83%)
1.86 » 1.90
1/6 (17%)
11:15 Alexander Grishin vs Oleg Stroilov
1.89 » 1.68
3/5 (60%)
2.20 » 2.03
1/5 (20%)
5
1.89 » 1.68
3/5 (60%)
2.20 » 2.03
1/5 (20%)
11:20 Egor Kovpak vs Denis Kozlov
1.68 » 1.44
3/6 (50%)
2.54 » 2.52
1/6 (17%)
6
1.68 » 1.44
3/6 (50%)
2.54 » 2.52
1/6 (17%)
11:35 Andrey Peretyatko vs Taras Bonishchuk
1.56 » 1.58
0/5 (0%)
3.13 » 2.19
4/5 (80%)
5
1.56 » 1.58
0/5 (0%)
3.13 » 2.19
4/5 (80%)
11:45 Juli Homytovsky vs Vladimir Myrzak
2.75 » 2.19
4/6 (67%)
1.60 » 1.60
1/6 (17%)
6
2.75 » 2.19
4/6 (67%)
1.60 » 1.60
1/6 (17%)
12:05 Grigorii Kuleshov vs Evgeniy Ivanov
2.00 » 1.78
2/6 (33%)
2.00 » 1.91
0/6 (0%)
6
2.00 » 1.78
2/6 (33%)
2.00 » 1.91
0/6 (0%)
12:15 Igor Gacenko vs Alexander Grishin
2.00 » 1.81
2/6 (33%)
2.00 » 1.87
1/6 (17%)
6
2.00 » 1.81
2/6 (33%)
2.00 » 1.87
1/6 (17%)
12:45 Valerii Davydov vs Vladimir Myrzak
2.30 » 2.06
4/6 (67%)
1.79 » 1.66
1/6 (17%)
6
2.30 » 2.06
4/6 (67%)
1.79 » 1.66
1/6 (17%)
13:05 Roman Yushko vs Andrey Peretyatko
2.76 » 2.86
0/6 (0%)
1.60 » 1.35
5/6 (83%)
6
2.76 » 2.86
0/6 (0%)
1.60 » 1.35
5/6 (83%)
13:15 Oleg Stroilov vs Juli Homytovsky
2.20 » 2.53
0/5 (0%)
1.92 » 1.42
5/5 (100%)
5
2.20 » 2.53
0/5 (0%)
1.92 » 1.42
5/5 (100%)
13:30 Oleg Filenko vs Mykhaylo Mosuk
2.45 » 2.30
1/6 (17%)
1.70 » 1.56
1/6 (17%)
6
2.45 » 2.30
1/6 (17%)
1.70 » 1.56
1/6 (17%)
13:35 Vitaliy Sydorenko vs Viktor Sivich
1.42 » 1.26
1/5 (20%)
3.96 » 3.60
2/5 (40%)
5
1.42 » 1.26
1/5 (20%)
3.96 » 3.60
2/5 (40%)
13:40 Victor Bereza vs Ivan Diachenko
2.16 » 2.05
0/3 (0%)
2.16 » 1.66
3/3 (100%)
3
2.16 » 2.05
0/3 (0%)
2.16 » 1.66
3/3 (100%)
13:45 Andrey Kurtenko vs Artem Tkachenko
2.77 » 2.38
6/7 (86%)
1.56 » 1.52
0/7 (0%)
7
2.77 » 2.38
6/7 (86%)
1.56 » 1.52
0/7 (0%)
14:00 Kirill Samokysh vs Vladyslav Ratushniak
2.59 » 2.45
2/7 (29%)
1.62 » 1.50
0/7 (0%)
7
2.59 » 2.45
2/7 (29%)
1.62 » 1.50
0/7 (0%)
14:05 Sergey Paksyutov vs Konstantin Kovalchuk
1.92 » 1.74
2/5 (40%)
2.19 » 2.01
1/5 (20%)
5
1.92 » 1.74
2/5 (40%)
2.19 » 2.01
1/5 (20%)
14:15 Alexandr Mytsyk vs Yuriy Reva
1.69 » 1.61
0/7 (0%)
2.40 » 2.21
3/7 (43%)
7
1.69 » 1.61
0/7 (0%)
2.40 » 2.21
3/7 (43%)
14:30 Alexey Rybka vs Mykhaylo Mosuk
1.58 » 1.42
1/6 (17%)
2.77 » 2.60
1/6 (17%)
6
1.58 » 1.42
1/6 (17%)
2.77 » 2.60
1/6 (17%)
14:35 Andrey Sydorenko vs Eduard Sotnikov
1.57 » 1.28
4/6 (67%)
2.92 » 3.24
1/6 (17%)
6
1.57 » 1.28
4/6 (67%)
2.92 » 3.24
1/6 (17%)
14:40 Sergey Mischenko vs Yuriy Volkov
1.88 » 1.50
4/4 (100%)
2.34 » 2.38
0/4 (0%)
4
1.88 » 1.50
4/4 (100%)
2.34 » 2.38
0/4 (0%)
14:45 Dmitry Zaporozhets vs Aleksandr Leonenko
1.66 » 1.43
4/7 (57%)
2.50 » 2.55
0/7 (0%)
7
1.66 » 1.43
4/7 (57%)
2.50 » 2.55
0/7 (0%)
15:00 Oleg Filenko vs Kirill Samokysh
3.22 » 2.32
6/7 (86%)
1.47 » 1.55
0/7 (0%)
7
3.22 » 2.32
6/7 (86%)
1.47 » 1.55
0/7 (0%)
15:05 Vitaliy Sydorenko vs Konstantin Kovalchuk
1.46 » 1.33
2/6 (33%)
3.39 » 3.01
3/6 (50%)
6
1.46 » 1.33
2/6 (33%)
3.39 » 3.01
3/6 (50%)
15:10 Victor Bereza vs Sergey Mischenko
2.20 » 1.74
1/4 (25%)
2.01 » 1.55
1/4 (25%)
4
2.20 » 1.74
1/4 (25%)
2.01 » 1.55
1/4 (25%)
15:10 Victor Bereza vs Ivan Diachenko
2.43 » 2.24
1/3 (33%)
1.98 » 1.55
2/3 (67%)
3
2.43 » 2.24
1/3 (33%)
1.98 » 1.55
2/3 (67%)
15:15 Andrey Kurtenko vs Yuriy Reva
1.62 » 1.49
0/7 (0%)
2.59 » 2.40
3/7 (43%)
7
1.62 » 1.49
0/7 (0%)
2.59 » 2.40
3/7 (43%)
15:30 Alexey Rybka vs Vladyslav Ratushniak
1.62 » 1.49
0/7 (0%)
2.59 » 2.42
2/7 (29%)
7
1.62 » 1.49
0/7 (0%)
2.59 » 2.42
2/7 (29%)
15:35 Eduard Sotnikov vs Viktor Sivich
2.86 » 2.82
0/7 (0%)
1.53 » 1.38
1/7 (14%)
7
2.86 » 2.82
0/7 (0%)
1.53 » 1.38
1/7 (14%)
15:45 Aleksandr Leonenko vs Artem Tkachenko
3.17 » 3.20
0/7 (0%)
1.46 » 1.29
5/7 (71%)
7
3.17 » 3.20
0/7 (0%)
1.46 » 1.29
5/7 (71%)
15:50 Anatoliu Levshin vs Nikolay Korniyenko
2.41 » 2.08
5/7 (71%)
1.70 » 1.67
1/7 (14%)
7
2.41 » 2.08
5/7 (71%)
1.70 » 1.67
1/7 (14%)
16:00 Kirill Samokysh vs Mykhaylo Mosuk
2.88 » 2.77
0/6 (0%)
1.55 » 1.39
1/6 (17%)
6
2.88 » 2.77
0/6 (0%)
1.55 » 1.39
1/6 (17%)
16:05 Sergey Paksyutov vs Andrey Sydorenko
2.63 » 2.87
0/7 (0%)
1.61 » 1.37
6/7 (86%)
7
2.63 » 2.87
0/7 (0%)
1.61 » 1.37
6/7 (86%)
16:10 Andriy Sidoruk vs Yuriy Volkov
1.89 » 1.40
5/5 (100%)
2.30 » 2.71
0/5 (0%)
5
1.89 » 1.40
5/5 (100%)
2.30 » 2.71
0/5 (0%)
16:15 Alexandr Mytsyk vs Dmitry Zaporozhets
1.57 » 1.44
1/7 (14%)
2.73 » 2.61
1/7 (14%)
7
1.57 » 1.44
1/7 (14%)
2.73 » 2.61
1/7 (14%)
16:20 Vladimir Voronenkov vs Oleksandr Oleskevych
2.04 » 1.85
1/5 (20%)
2.04 » 1.88
0/5 (0%)
5
2.04 » 1.85
1/5 (20%)
2.04 » 1.88
0/5 (0%)
16:25 Alexander Mishchenko vs Alexander Likhitsky
1.56 » 1.38
0/5 (0%)
3.16 » 2.89
2/5 (40%)
5
1.56 » 1.38
0/5 (0%)
3.16 » 2.89
2/5 (40%)
16:30 Oleg Filenko vs Vladyslav Ratushniak
2.90 » 2.36
4/7 (57%)
1.56 » 1.54
1/7 (14%)
7
2.90 » 2.36
4/7 (57%)
1.56 » 1.54
1/7 (14%)
16:35 Vitaliy Sydorenko vs Eduard Sotnikov
1.31 » 1.10
4/6 (67%)
4.79 » 5.81
0/6 (0%)
6
1.31 » 1.10
4/6 (67%)
4.79 » 5.81
0/6 (0%)
16:40 Victor Bereza vs Yuriy Volkov
2.54 » 1.70
3/4 (75%)
1.81 » 1.56
1/4 (25%)
4
2.54 » 1.70
3/4 (75%)
1.81 » 1.56
1/4 (25%)
16:40 Victor Bereza vs Sergey Mischenko
2.16 » 1.87
0/3 (0%)
2.16 » 1.78
3/3 (100%)
3
2.16 » 1.87
0/3 (0%)
2.16 » 1.78
3/3 (100%)
16:45 Andrey Kurtenko vs Aleksandr Leonenko
1.75 » 1.67
0/7 (0%)
2.28 » 2.09
4/7 (57%)
7
1.75 » 1.67
0/7 (0%)
2.28 » 2.09
4/7 (57%)
17:05 Andrey Sydorenko vs Konstantin Kovalchuk
1.69 » 1.58
1/5 (20%)
2.62 » 2.28
4/5 (80%)
5
1.69 » 1.58
1/5 (20%)
2.62 » 2.28
4/5 (80%)
17:30 Vladyslav Ratushniak vs Mykhaylo Mosuk
1.72 » 1.56
0/6 (0%)
2.40 » 2.23
1/6 (17%)
6
1.72 » 1.56
0/6 (0%)
2.40 » 2.23
1/6 (17%)
17:35 Sergey Paksyutov vs Viktor Sivich
1.72 » 1.56
1/6 (17%)
2.40 » 2.21
2/6 (33%)
6
1.72 » 1.56
1/6 (17%)
2.40 » 2.21
2/6 (33%)
17:50 Oleg Bileckyi vs Nikolay Korniyenko
2.09 » 1.89
0/5 (0%)
1.99 » 1.79
1/5 (20%)
5
2.09 » 1.89
0/5 (0%)
1.99 » 1.79
1/5 (20%)
18:00 Alexey Rybka vs Oleg Filenko
1.54 » 1.41
0/5 (0%)
3.07 » 2.61
4/5 (80%)
5
1.54 » 1.41
0/5 (0%)
3.07 » 2.61
4/5 (80%)
18:05 Vitaliy Sydorenko vs Andrey Sydorenko
1.83 » 1.80
0/4 (0%)
2.43 » 1.88
4/4 (100%)
4
1.83 » 1.80
0/4 (0%)
2.43 » 1.88
4/4 (100%)
18:10 Victor Bereza vs Yuriy Volkov
2.40 » 1.25
2/2 (100%)
2.22 » 3.21
0/2 (0%)
2
2.40 » 1.25
2/2 (100%)
2.22 » 3.21
0/2 (0%)
18:15 Andrey Kurtenko vs Dmitry Zaporozhets
1.90 » 1.70
1/5 (20%)
2.18 » 1.98
0/5 (0%)
5
1.90 » 1.70
1/5 (20%)
2.18 » 1.98
0/5 (0%)
18:35 Sergey Paksyutov vs Eduard Sotnikov
1.58 » 1.28
2/4 (50%)
3.18 » 3.26
0/4 (0%)
4
1.58 » 1.28
2/4 (50%)
3.18 » 3.26
0/4 (0%)
18:40 Andriy Sidoruk vs Sergey Mischenko
2.53 » 2.02
1/2 (50%)
2.12 » 1.62
0/2 (0%)
2
2.53 » 2.02
1/2 (50%)
2.12 » 1.62
0/2 (0%)
18:50 Anatoliu Levshin vs Oleg Bileckyi
1.55 » 1.40
0/4 (0%)
3.36 » 2.62
4/4 (100%)
4
1.55 » 1.40
0/4 (0%)
3.36 » 2.62
4/4 (100%)
19:05 Konstantin Kovalchuk vs Viktor Sivich
2.71 » 1.82
4/4 (100%)
1.72 » 1.87
0/4 (0%)
4
2.71 » 1.82
4/4 (100%)
1.72 » 1.87
0/4 (0%)
19:15 Yuriy Reva vs Artem Tkachenko
2.43 » 2.36
0/4 (0%)
1.83 » 1.49
4/4 (100%)
4
2.43 » 2.36
0/4 (0%)
1.83 » 1.49
4/4 (100%)
19:20 Vladyslav Klim vs Oleksandr Oleskevych
2.08 » 1.84
0/4 (0%)
2.08 » 1.83
1/4 (25%)
4
2.08 » 1.84
0/4 (0%)
2.08 » 1.83
1/4 (25%)
19:50 Vladimir Voronenkov vs Nikolay Korniyenko
1.72 » 1.48
0/4 (0%)
2.71 » 2.43
1/4 (25%)
4
1.72 » 1.48
0/4 (0%)
2.71 » 2.43
1/4 (25%)
20:05 Andrey Sydorenko vs Viktor Sivich
1.51 » 1.32
0/4 (0%)
3.61 » 3.00
3/4 (75%)
4
1.51 » 1.32
0/4 (0%)
3.61 » 3.00
3/4 (75%)
20:15 Dmitry Zaporozhets vs Artem Tkachenko
2.14 » 1.90
0/4 (0%)
2.04 » 1.78
1/4 (25%)
4
2.14 » 1.90
0/4 (0%)
2.04 » 1.78
1/4 (25%)
20:35 Eduard Sotnikov vs Konstantin Kovalchuk
2.15 » 3.18
0/4 (0%)
2.03 » 1.29
4/4 (100%)
4
2.15 » 3.18
0/4 (0%)
2.03 » 1.29
4/4 (100%)
20:45 Aleksandr Leonenko vs Yuriy Reva
2.34 » 1.84
4/4 (100%)
1.88 » 1.82
0/4 (0%)
4
2.34 » 1.84
4/4 (100%)
1.88 » 1.82
0/4 (0%)
20:50 Vladimir Voronenkov vs Oleg Bileckyi
2.13 » 1.79
1/4 (25%)
2.02 » 1.89
0/4 (0%)
4
2.13 » 1.79
1/4 (25%)
2.02 » 1.89
0/4 (0%)
21:50 Anatoliu Levshin vs Vladimir Voronenkov
2.32 » 1.99
0/3 (0%)
2.03 » 1.69
1/3 (33%)
3
2.32 » 1.99
0/3 (0%)
2.03 » 1.69
1/3 (33%)
22:50 Oleg Bileckyi vs Oleksandr Oleskevych
2.16 » 1.99
0/3 (0%)
2.16 » 1.70
3/3 (100%)
3
2.16 » 1.99
0/3 (0%)
2.16 » 1.70
3/3 (100%)