Last Viewed Games
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup Women 1 2 B
00:05 Irina Agalakova vs Lyudmila Kabakova
1.33 » 1.23
1/9 (11%)
3.75 » 3.70
1/9 (11%)
9
1.33 » 1.23
1/9 (11%)
3.75 » 3.70
1/9 (11%)
00:35 Victoria Anarmetova vs Anastasiya Gavelya
1.46 » 1.36
1/9 (11%)
2.99 » 2.90
0/9 (0%)
9
1.46 » 1.36
1/9 (11%)
2.99 » 2.90
0/9 (0%)
01:05 Dina Tishchenko vs Irina Agalakova
2.12 » 2.10
0/7 (0%)
1.87 » 1.66
4/7 (57%)
7
2.12 » 2.10
0/7 (0%)
1.87 » 1.66
4/7 (57%)
01:35 Anastasiya Gavelya vs Irina Tyutyunnik
2.06 » 1.98
0/5 (0%)
2.03 » 1.77
3/5 (60%)
5
2.06 » 1.98
0/5 (0%)
2.03 » 1.77
3/5 (60%)
02:05 Victoria Anarmetova vs Lyudmila Kabakova
1.62 » 1.43
1/5 (20%)
2.77 » 2.63
0/5 (0%)
5
1.62 » 1.43
1/5 (20%)
2.77 » 2.63
0/5 (0%)
02:35 Dina Tishchenko vs Anastasiya Gavelya
1.67 » 1.59
0/5 (0%)
2.63 » 2.24
5/5 (100%)
5
1.67 » 1.59
0/5 (0%)
2.63 » 2.24
5/5 (100%)
03:05 Victoria Anarmetova vs Irina Agalakova
2.44 » 2.32
1/9 (11%)
1.63 » 1.55
0/9 (0%)
9
2.44 » 2.32
1/9 (11%)
1.63 » 1.55
0/9 (0%)
03:35 Irina Tyutyunnik vs Lyudmila Kabakova
1.43 » 1.24
1/5 (20%)
3.75 » 3.60
1/5 (20%)
5
1.43 » 1.24
1/5 (20%)
3.75 » 3.60
1/5 (20%)
04:05 Dina Tishchenko vs Victoria Anarmetova
2.33 » 2.24
1/9 (11%)
1.67 » 1.58
1/9 (11%)
9
2.33 » 2.24
1/9 (11%)
1.67 » 1.58
1/9 (11%)
04:35 Anastasiya Gavelya vs Lyudmila Kabakova
1.46 » 1.28
0/5 (0%)
3.48 » 3.29
1/5 (20%)
5
1.46 » 1.28
0/5 (0%)
3.48 » 3.29
1/5 (20%)
05:05 Irina Agalakova vs Irina Tyutyunnik
2.20 » 2.12
0/9 (0%)
1.74 » 1.64
1/9 (11%)
9
2.20 » 2.12
0/9 (0%)
1.74 » 1.64
1/9 (11%)
13:40 Ekaterina Gubskaya vs Alisa Dubrova
1.90 » 1.68
1/4 (25%)
2.32 » 2.12
0/4 (0%)
4
1.90 » 1.68
1/4 (25%)
2.32 » 2.12
0/4 (0%)
13:45 Olga Kurpa vs Elena Kyrychenko
1.71 » 1.36
4/5 (80%)
2.58 » 2.94
0/5 (0%)
5
1.71 » 1.36
4/5 (80%)
2.58 » 2.94
0/5 (0%)
14:15 Nadezhda Kovtun vs Rehyna Rudzei
1.82 » 1.38
5/5 (100%)
2.35 » 2.86
0/5 (0%)
5
1.82 » 1.38
5/5 (100%)
2.35 » 2.86
0/5 (0%)
14:40 Natalia Svidnickaya vs Diana Evtody
1.76 » 1.58
1/5 (20%)
2.43 » 2.27
0/5 (0%)
5
1.76 » 1.58
1/5 (20%)
2.43 » 2.27
0/5 (0%)
15:15 Olga Kurpa vs Rehyna Rudzei
1.59 » 1.27
3/5 (60%)
3.06 » 3.49
1/5 (20%)
5
1.59 » 1.27
3/5 (60%)
3.06 » 3.49
1/5 (20%)
15:45 Yaroslava Pachich vs Elena Kyrychenko
1.82 » 1.50
4/5 (80%)
2.35 » 2.47
0/5 (0%)
5
1.82 » 1.50
4/5 (80%)
2.35 » 2.47
0/5 (0%)
16:15 Nadezhda Kovtun vs Polina Nerush
2.43 » 2.27
0/5 (0%)
1.76 » 1.58
1/5 (20%)
5
2.43 » 2.27
0/5 (0%)
1.76 » 1.58
1/5 (20%)
16:45 Olga Kurpa vs Yaroslava Pachich
1.69 » 1.45
2/5 (40%)
2.61 » 2.61
0/5 (0%)
5
1.69 » 1.45
2/5 (40%)
2.61 » 2.61
0/5 (0%)
17:15 Polina Nerush vs Rehyna Rudzei
1.89 » 1.35
4/4 (100%)
2.32 » 2.86
0/4 (0%)
4
1.89 » 1.35
4/4 (100%)
2.32 » 2.86
0/4 (0%)
20:10 Natalia Svidnickaya vs Alisa Dubrova
1.72 » 1.64
0/4 (0%)
2.70 » 2.07
4/4 (100%)
4
1.72 » 1.64
0/4 (0%)
2.70 » 2.07
4/4 (100%)
20:15 Polina Nerush vs Elena Kyrychenko
1.72 » 1.42
4/4 (100%)
2.70 » 2.57
0/4 (0%)
4
1.72 » 1.42
4/4 (100%)
2.70 » 2.57
0/4 (0%)
20:40 Diana Evtody vs Natalia Kosmina
1.98 » 2.00
0/3 (0%)
2.40 » 1.68
3/3 (100%)
3
1.98 » 2.00
0/3 (0%)
2.40 » 1.68
3/3 (100%)
12/29/2021 at 18:05 Elena Nikichenko vs Lyudmila Kabakova
1.43 » 1.10
1/3 (33%)
5.40 » 5.24
0/3 (0%)
3
1.43 » 1.10
1/3 (33%)
5.40 » 5.24
0/3 (0%)